Örnek sayfa

Bu örnek bir say­fa­dır. Bir blog yazı­sın­dan fark­lı­dır çün­kü belir­li bir yer­de sabit ola­rak kalır ve tema­nı­zın dola­şım menü­sün­de baş­lı­ğı görüntülenir(çoğu tema des­tek­ler). Bir çok insan potan­si­yel ziya­ret­çi­le­ri­ni kar­şı­la­mak adı­na bir Hak­kın­da say­fa­sı kul­la­nır. Şuna ben­ze­yen bir sayfa:

Mer­ha­ba! Gün­düz­le­ri bisik­let­li kur­ye, gece­le­ri ise heves­li bir aktö­rüm, bura­sı da benim sitem. İstanbul’da yaşı­yo­rum, Bıdık ismin­de hari­ka bir köpe­ğim var ve piña cola­da içme­yi sevi­yo­rum. (Ve yağ­mu­ra yakalanmayı.)

…ya da bunun gibi bir şeyler:

XYZ fir­ma­sı 1971’de kurul­muş­tur ve kurul­du­ğun­dan bu yana kali­te­li şey­ler üret­mek­te­dir. Got­ham şeh­rin­de konuş­lan­mış olan XYZ fir­ma­sı 2.000’in üze­rin­de çalı­şa­nı ile Got­ham şeh­ri için her şeyin en iyi­si­ni yap­ma­ya çalışmaktadır.

Yeni bir WordP­ress kul­la­nı­cı­sı ola­rak önce­lik­le baş­lan­gıç say­fa­sı­na gide­rek bu say­fa­yı silip ken­di say­fa­la­rı­nı­zı oluş­tur­ma­lı­sı­nız. İyi eğlenceler!