Gizlilik politikası

Biz kimiz

Web site­mi­zin adre­si: http://www.farmakope.net/test.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Yorumlar

Ziya­ret­çi­ler site­de yorum bırak­tı­ğın­da yorum for­mun­da gös­te­ri­len veri­le­ri ve ayrı­ca isten­me­yen yorum tes­pi­ti­ne yar­dım­cı olmak için ziya­ret­çi­nin IP adre­si ve tara­yı­cı bil­gi­si met­ni­ni de toplarız.

E‑posta adre­si­niz­den oluş­tu­rul­muş ano­nim­leş­ti­ril­miş bir metin (hash ola­rak da adlan­dı­rı­lır) Gra­va­tar hiz­me­ti­ne, ser­vi­si kul­la­nıp kul­lan­ma­dı­ğı­nı­zı gör­mek için, sağ­la­na­bi­lir. Gra­va­tar ser­vi­si­nin giz­li­lik poli­ti­ka­sı şu adres­te­dir: https://automattic.com/privacy/. Yoru­mu­nu­zun onay­lan­ma­sın­dan son­ra pro­fil res­mi­niz yoru­mu­nuz­la bir­lik­te her­ke­se görünür.

Ortam

Gör­sel­le­ri web site­si­ne yük­ler­se­niz, gömül­müş konum veri­le­ri (EXIF GPS) içe­ren gör­sel­ler yük­le­mek­ten kaçın­ma­lı­sı­nız. Web site­si ziya­ret­çi­le­ri, web site­sin­de­ki gör­sel­ler­den her­han­gi bir konum bil­gi­si­ni indi­rip çıkarabilir.

İletişim formları

Çerezler

Site­mi­ze bir yorum bıra­kır­sa­nız, ismi­ni­zi, e‑posta adre­si­ni­zi ve web site­ni­zi çerez­ler­de kay­det­me­yi seçe­bi­lir­si­niz. Bun­lar size kolay­lık sağ­la­mak için­dir, böy­le­ce baş­ka bir yorum bırak­tı­ğı­nız­da bil­gi­le­ri­ni­zi tek­rar dol­dur­ma­nız gerek­mez. Bu çerez­ler bir yıl süre­sin­ce kalır.

Eğer giriş say­fa­sı­mı­zı ziya­ret eder­se­niz, tara­yı­cı­nı­zın çerez­le­ri kabul edip etme­di­ği­ni belir­le­mek için geçi­ci bir çerez ayar­la­ya­ca­ğız. Bu çerez hiç­bir kişi­sel veri içer­mez ve tara­yı­cı­nı­zı kapat­tı­ğı­nız­da atılır.

Giriş yap­tı­ğı­nız­da, giriş bil­gi­le­ri­ni­zi ve ekran görün­tü­le­me seçi­mi­ni­zi kay­det­mek için bir­kaç çerez kay­de­de­ce­ğiz. Giriş çerez­le­ri iki gün ve ekran seçe­nek­le­ri çerez­le­ri bir yıl boyun­ca kalır. “Beni hatır­la” seçe­ne­ği­ni seçe­re­niz, giri­şi­niz iki haf­ta boyun­ca devam eder. Hesa­bı­nız­dan çıkış yapar­sa­nız, giriş çerez­le­ri kaldırılacaktır.

Bir maka­le­yi düzen­ler veya yayın­lar­sa­nız tara­yı­cı­nı­za ek bir çerez kay­de­di­lir. Bu çerez hiç­bir kişi­sel veri içer­mez ve sade­ce düzen­le­di­ği­niz maka­le­nin yazı kim­li­ği­ni gös­te­rir. 1 gün son­ra zaman aşı­mı­na uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu site­de­ki maka­le­ler gömü­lü içe­rik (ör. vide­olar, gör­sel­ler, maka­le­ler, vb.) Içe­re­bi­lir. Diğer web site­le­rin­den gömü­len içe­rik, ziya­ret­çi­nin diğer web site­si­ni ziya­ret etmiş gibi, tam ola­rak aynı şekil­de davranır.

Bu web site­le­ri sizin hak­kı­nız­da veri top­la­ya­bi­lir, çerez kul­la­na­bi­lir, üçün­cü taraf tara­fın­dan gömül­müş şek­li­de takip yapa­bi­lir ve bir hesa­bı­nız var­sa ve bu web site­sin­de otu­rum açtıy­sa­nız, gömü­len içe­rik­le etk­le­şi­mi­ni­zi takip etme dahil olmak üze­re, bu gömü­len içe­rik­le etki­le­şi­mi­ni­zi izleyebilir.

Analiz

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bir yorum bıra­kır­sa­nız, yorum ve meta veri­le­ri süre­siz ola­rak sak­la­nır. Böy­le­ce, takip eden yorum­la­rı­nı­zı dene­tim kuy­ru­ğun­da tut­mak yeri­ne oto­ma­tik ola­rak tanı­ya­bi­lir ve onaylayabiliriz.

Web site­mi­ze kayıt yap­tı­ran kul­la­nı­cı­lar için (var­sa) kul­la­nı­cı pro­fi­lin­de sağ­la­dık­la­rı kişi­sel bil­gi­le­ri de sak­la­rız. Tüm kul­la­nı­cı­lar kişi­sel bil­gi­le­ri­ni iste­dik­le­ri zaman göre­bi­lir, düzen­le­ye­bi­lir veya sile­bi­lir (kul­la­nı­cı adı değiş­tir­me hariç). Web site­si yöne­ti­ci­le­ri de bu bil­gi­le­ri göre­bi­lir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu site­de bir hesa­bı­nız veya yorum­la­rı­nız var­sa, bize sağ­la­dı­ğı­nız veri­ler dahil olmak üze­re, hak­kı­nız­da tut­tu­ğu­muz kişi­sel veri­le­rin dışa akta­rıl­mış bir dos­ya­sı­nı alma­yı iste­ye­bi­lir­si­niz. Ayrı­ca, hak­kı­nız­da tut­tu­ğu­muz tüm kişi­sel veri­le­ri de sil­me­yi iste­ye­bi­lir­si­niz. Bu, ida­ri, yasal veya güven­lik amaç­la­rı­na uymak zorun­da oldu­ğu­muz hiç­bir veri­yi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziya­ret­çi yorum­la­rı oto­ma­tik isten­me­yen yorum algı­la­ma ser­vi­si ara­cı­lı­ğıy­la kont­rol edilebilir.

İletişim bilgileriniz

Ek bilgi

Verinizi nasıl koruyoruz

Hangi veri ihlali prosedürlerimiz var

Hangi üçüncü taraflardan veri alıyoruz

Kullanıcı verileriyle ne tip otomatik karar verme ve/veya profilleme yaptığımız

Sanayi bakanlığı kamuyu aydınlatma yükümlülüğü