Film Festivali hem internette hem sinemada

39. İst­anb­ul Film Festivali’nin Ekim prog­ra­mı bel­li oldu. Koro­na­vi­rüs sal­gı­nı nede­niy­le Fil­me­ki­mi ile bir­lik­te gös­te­ri­lecek fes­ti­val, 9–20 Ekim ara­sın­da 40 yeni fil­me ev sahip­li­ği yapa­cak. İst­anb­ul Kül­tür Sanat Vak­fı (İKSV) tara­fın­dan T.C. Kül­tür ve Turizm Bakan­lı­ğı des­te­ğiy­le düzen­le­nen 39. İst­anb­ul Film Fes­ti­va­li Ekim ayın­da çev­ri­mi­çi ola­rak sürü­yor, aynı zaman­da salon gös­te­rim­le­ri­ne baş­lı­yor. Fil­me­ki­mi, pan­de­mi nede­niy­le bu yıl fes­ti­val gala­la­rıy­la bir­le­şi­yor. Ulu­sal Bel­ge­sel Yarış­ma­sı ve Fil­me­ki­mi Gala­la­rı film­le­ri Cine­ma­xi­mum Nişan­ta­şı City’s ve Kadı­köy Sineması’nın yanı sıra fes­ti­va­lin İKSV’nin çev­ri­mi­çi gös­te­rim site­si üze­rin­den eri­şi­me açı­lı­yor. Ulus­la­ra­ra­sı Yarış­ma film­le­ri ise yal­nız­ca çev­ri­mi­çi izlenebilecek.…

Daha Fazla ...