Dijital Hastalık Takip ve Yönetimi Uygulaması onKOlay Artık Kanser Hastalarıyla Buluşmaya Hazır

Uçtan uca diji­tal has­ta­lık yöne­ti­mi ve tele sağ­lık uygu­la­ma­sı onKO­lay, Albert Health ve Türk Kan­ser Der­ne­ği işbir­li­ği ve Roc­he spon­sor­lu­ğuy­la geliş­ti­ril­di. Ala­nın­da öncü ve yeni­lik­çi bir uygu­la­ma olan onKO­lay ile kan­ser has­ta­la­rı­nın teda­vi taki­bi­nin kolay­laş­tı­rıl­ma­sı amaç­la­nır­ken, veri­le­rin has­ta ona­yı ile hekim­ler­le pay­la­şı­la­rak has­ta­lı­ğın daha iyi yöne­til­me­si de hedef­le­ni­yor. onKO­lay uygu­la­ma­sı Ara­lık ayı iti­ba­rıy­la has­ta ve has­ta yakın­la­rı tara­fın­dan kul­la­nı­la­bi­li­yor. Sağ­lık hiz­met­le­ri eko­sis­te­mi­nin gele­ce­ği­ne yön ver­mek üze­re 125 yıl­dır has­ta odak­lı bir yak­la­şım­la çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Roc­he, kan­ser has­ta­la­rı­nın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yöne­lik güç­lü iş bir­lik­le­ri­ne imza atma­ya devam edi­yor. Roc­he Tür­ki­ye, Türk…

Daha Fazla ...

Sektörün motivasyon gücü “Golden Pulse Awards” sahiplerini bekliyor

Sağ­lık ala­nın­da faali­yet gös­te­ren şir­ket­le­rin, ajans­la­rın ve kişi­le­rin baş­vu­ru ile katıl­dı­ğı “Gol­den Pul­se Awards” ödül töre­ni­nin ikin­ci­si 5 Ocak 2023 tari­hin­de düzen­le­necek. Sek­tör pro­fes­yo­nel­le­ri­nin başa­rı­la­rı­nı tes­cil­le­yen ve sağ­lık ala­nın­da­ki tüm pay­daş­la­rı bir ara­ya geti­ren ödül töre­ni, beş ana kate­go­ri­de ger­çek­le­şecek. Far­ma & OTC, Health & Well­ness, Sağ­lık İlet­iş­imi, Mar­ka Ekip­le­ri ile bir­lik­te özel ödül­ler Shan­g­­­ri-La Bosp­ho­rus Otel’de orga­ni­ze edi­len gör­kem­li bir gece­de sahip­le­ri­ni bula­cak. Bu sene özel ödül­ler ola­rak “Yılın En Başa­rı­lı Pro­je­si” ve “Ömür Boyu Başa­rı Ödü­lü” de tak­dim edi­lecek. MD Maga­zin tara­fın­dan ilki geçen sene ger­çek­leş­ti­ri­len “Gol­den Pul­se Awards”…

Daha Fazla ...

Yumurtalık ve prostat kanserlerini kapsayan “Genetik Tanı Uzlaşı Raporu” yayımlandı

Gen yapı­sı­nın, has­ta­lık­la­rın sey­ri konu­sun­da önem­li bil­gi­ler ver­di­ğin­den yola çıkan ve her biri ala­nın­da uzman olan beş der­nek, ilk defa bir ara­ya gele­rek Ast­ra­Ze­ne­ca Türkiye’nin koşul­suz des­te­ği ile Türkiye’de ilk kez yumur­ta­lık ve pros­tat kan­se­ri­ni kap­sa­yan “Gene­tik Tanı Uzla­şı Raporu”nu hazır­la­dı. Rapor­da her dört yumur­ta­lık kan­se­rin­den biri­nin nede­ni­nin kalıt­sal oldu­ğu belir­ti­lir­ken pros­tat kan­se­ri­nin de kalıt­sal meme ve yumur­ta­lık kan­se­ri ile iliş­ki­li oldu­ğu­na dik­kat çekil­di. Dün­ya­da her yıl 1,4 mil­yon erke­ğe pros­tat kan­se­ri tanı­sı koyu­lur­ken ülke­miz­de sade­ce 2020 yılın­da 19 bin­den faz­la erke­ğe pros­tat kan­se­ri tanı­sı koyul­du. Bunun­la bir­lik­te küre­sel çapta…

Daha Fazla ...

Çağla Kalyoncu Altın, MSD Türkiye, Ukrayna ve CIS bölgelerinden sorumlu Hukuk ve Uyum Direktörü oldu

MSD­’­de GCC Böl­ge­si Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Çağ­la Kal­yon­cu Altın, MSD­’­nin Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. 130 yılı aşkın süre­dir hayat­la­rı kur­tar­ma ve iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç­lar ve aşı­lar sunan, yaşam için keş­fe­den MSD, sek­tör­de­ki orga­ni­zas­yo­nel gücü­nü artır­mak üze­re yeni bir ata­ma ger­çek­leş­tir­di. Başa­rı­lı çalış­ma­la­rı, güç­lü dene­yi­mi ve sağ­lık alan­da­ki huku­ki uzman­lı­ğıy­la MSD­’­nin geli­şi­mi­ne değer katan Çağ­la Kal­yon­cu Altın, 1 Ağus­tos 2022 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak görevine…

Daha Fazla ...

Romatoid Artrit hastalarının yaşamlarına dokunacak platform: Hayat Benim Elimde

İns­anl­ar­ın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile 125 yıl­dır dün­ya çapın­da ino­vas­yon odak­lı çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Roc­he, Roma­to­id Art­rit (RA) has­ta­la­rı ve has­ta yakın­la­rı­na güve­ni­lir medi­kal bil­gi suna­rak, onla­rın bu has­ta­lık­la müca­de­le­le­rin­de daha etkin rol alma­la­rı­nı sağ­la­mak üze­re “Hayat Benim Elim­de” plat­for­mu­nu haya­ta geçir­di. Roc­he İlaç Türkiye’nin hekim­ler­le bera­ber oluş­tur­du­ğu “Hayat Benim Elim­de” plat­for­mu, Roma­to­id Art­rit ile yaşa­yan kişi­le­rin yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­yi ve yeni tanı almış has­ta­la­rın güve­ni­lir bil­gi­ye ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı hedef­li­yor. 125 yıl­dır sağ­lık hiz­met­le­ri eko­sis­te­min­de yeni­lik­çi buluş­la­rı ve büyük çap­lı giri­şim­le­riy­le insan­la­rın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye odak­la­nan Roc­he, has­ta­lık­lar­la müca­de­le­ye ve has­ta­lık yöne­ti­mi­ne katkı…

Daha Fazla ...

Mene Health Group’dan stratejik hamle!

Mene BioPark atılı­mı ile Tür­ki­ye kli­nik araş­tır­ma­lar­da biyo­tek­no­lo­jik döne­me hazır! 2002 yılın­dan bu yana ilaç ve tıb­bi cihaz endüst­ri­le­ri için kli­nik araş­tır­ma ala­nında enteg­re çözüm­ler sunan sek­tör lide­ri Mene Health Gro­up, tüm hiz­met­le­ri­ni bir ara­ya getir­di­ği yeni yer­leş­ke­siy­le vites büyüt­tü. Türkiye’nin kli­nik araş­tır­ma­lar­da bölge­sin­de mer­kez üssü olma­sı için 20 yıl­dır önem­li yatı­rım­la­ra imza atan, oluş­tur­du­ğu ben­zer­siz değer zin­ci­riy­le sek­tö­re lider­lik yapan Mene Health Gro­up, 8500 met­re­ka­re alan üze­ri­ne kuru­lu Mene BioPark tesi­si­ni Gebze’de hiz­me­te açtı. Mene Health Gro­up, tüm hiz­met­le­ri­ni bir ara­ya top­la­dı­ğı Mene BioPark tesi­si ile kli­nik araş­tır­ma­lar­da her…

Daha Fazla ...

Kanser Hastalarının Yaşamlarını Kolaylaştıracak Fikirler Ödüllendiriliyor

Astel­las Onko­lo­ji, İlac­ın Öte­sin­de Kan­ser Bakı­mın­da Yeni­lik Geliş­tir­me­yi Des­tek­le­yen C3 Ödü­lü için Baş­vu­ru­la­rı Kabul Etme­ye Baş­la­dı  Astel­las İlaç, kan­ser has­ta­la­rı­nın ve yakın­la­rı­nın has­ta­lık­la müca­de­le eder­ken kar­şı­laş­tık­la­rı zor­luk­la­rı hafif­le­tecek, teda­vi dışı fikir­le­ri geliş­tir­me­yi hedef­le­yen Chan­ging Can­cer Care – C3 Ödül­le­ri­nin altın­cı­sı­nı düzen­li­yor. Kan­ser bakı­mın­da gün­lük zor­luk­la­rın üste­sin­den gel­mek için çalı­şan her­ke­se açık olan C3 Ödül­le­ri­ne baş­vu­ru­lar 3 Hazi­ran 2022’ye kadar yapı­la­bi­lecek.  Astel­las İlaç, has­ta­la­rın ve has­ta yakın­la­rı­nın haya­tı­nı kolay­laş­tır­ma ve yaşam kali­te­le­ri­ni artır­ma viz­yo­nun­dan hare­ket­le düzen­le­di­ği glo­bal C3 Ödül­le­riy­le, kan­ser ala­nın­da yeni­lik geliş­ti­me­ye odak­lı en iyi fikir­le­rin önü­nü açma­yı hedef­li­yor. Astel­las Onkoloji…

Daha Fazla ...

Kanserde Erken Tanı ve Tedavinin Önemi Pandemide de Unutulmamalı

Prof. Dr. Ber­rin Peh­li­van, Covid-19 döne­min­de kan­ser tara­ma­la­rı­nın yüz­de 90 azal­dı­ğı­nı, teş­his edi­le­me­di­ği için teda­vi­si yapı­la­ma­yan kan­ser has­ta­la­rı­nın art­tı­ğı­nı belirt­ti. Covid-19, diya­bet, yük­sek tan­si­yon, kalp has­ta­lı­ğı, kan­ser gibi kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar­da ve yaş­lı­lar­da daha şid­det­li sey­re­di­yor ve ölüm­le sonuç­la­na­bi­li­yor. Bu has­ta­lar­da ölüm­cül olma­sı­nın sebe­bi, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin bas­kı­lan­mış olması.Buna kar­şın bu dönem­de dok­tor muaye­ne­le­ri yüz­de 57, rad­yo­lo­jik görün­tü­le­me yüz­de 25, cer­ra­hi işlem­ler ise yüz­de 15 azal­mış durum­da. Kan­ser tara­ma­la­rı­nın ise sade­ce yüz­de 10 ora­nın­da yapı­lı­yor olma­sı sebe­bi ile kan­ser has­ta­la­rı­nın teş­his edil­me ora­nı­nın azal­dı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Dr. Ber­rin Peh­li­van, “Pan­de­mi öncesinde…

Daha Fazla ...

“Tak Bi Mavi Kravat“a IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülü

OptimumBrand’ın Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği adı­na Astel­las İlaç Tür­ki­ye des­te­ğiy­le dör­dün­cü yılı­na giren Tak Bi Mavi Kra­vat! kam­pan­ya­sı Ulus­la­ra­ra­sı Halk­la İlişk­il­er Der­ne­ği (IPRA) tara­fın­dan düzen­le­nen “Altın Küre Ödül­le­ri” (GWA) sağ­lık kate­go­ri­sin­de ipi göğüs­le­di. Opti­mo­reG­ro­up bün­ye­sin­de­ki Opti­mumB­rand, Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği adı­na Astel­las İlaç Türkiye’nin koşul­suz kat­kı­la­rıy­la dört yıl­dır sür­dür­dü­ğü Tak Bi Mavi Kra­vat! kam­pan­ya­sı ile tüm dün­ya­dan en başa­rı­lı PR pro­je­le­ri­nin ödül­len­di­ril­di­ği sek­tö­rün en pres­tij­li ödü­lü IPRA Gol­den World Awards (IPRA Altın Küre Ödül­le­ri) “Sağ­lık” kate­go­ri­sin­de ödü­le layık görül­dü. Diji­tal, saha ve gele­nek­sel mec­ra­la­rı bütün­leş­ti­re­rek 360 dere­ce bir bakış­la kur­gu­la­nan kampanya,…

Daha Fazla ...

DEMİR SAĞLIK’tan Fiyat Avantajlı Dijital Özel Sağlık Sigortası

Demir Sağ­lık, Türkiye’nin ilk onli­ne ola­rak satı­lan sınır­sız yata­rak teda­vi temi­nat­lı ‘Diji­tal Özel Sağ­lık Sigortası’nı (Diji­tal ÖSS) sigor­ta­lı­la­rı­nın hiz­me­ti­ne sun­du. Ver­di­ği hiz­met­ler­le sigor­ta­lı­la­rı­nın her an yanın­da olma­yı hedef­le­yen Demir Sağ­lık; Diji­tal ÖSS kap­sa­mın­da 40’a yakın asis­tans hiz­me­ti­ni kap­sa­yan Demir Plus üye­lik avan­ta­jı­nı da ücret­siz ola­rak sigor­ta­lı­la­rı­nın hiz­me­ti­ne sunu­yor.  Demir Sağ­lık ve Hayat Sigor­ta, ‘yapıl­ma­ya­nı yap­ma’ viz­yo­nuy­la sigor­ta­lı­la­rı­nın deği­şen ihti­yaç ve talep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da geliş­tir­di­ği ürün­le­re yeni­si­ni ekle­ye­rek, bir ilke daha imza attı. Yal­nız­ca Demir Sağ­lık ve Hayat Sigor­ta web site­si üze­rin­den onli­ne satı­lan ve yata­rak teda­vi hiz­met­le­ri­ni kap­sa­yan Demir Sağ­lık Dijital…

Daha Fazla ...