Remdesivir Türkiye’de bulunuyor mu?

Son gün­ler­de yay­gın­la­şan “Rem­de­si­vir Türkiye’de bulun­mu­yor, kara­bor­sa­ya düş­tü” konu­lu haber­ler üze­ri­ne Gile­ad Sci­en­ces,  Türkiye’ye Hazi­ran ayın­dan iti­ba­ren par­ti­ler halin­de rem­de­si­vir bağı­şı yapıl­dı­ğı­nı belirt­ti. Şir­ket­ten yapı­lan açık­la­ma şöy­le: “Son gün­ler­de basın­da, küre­sel pan­de­mi­ye ve yüz­bin­ler­ce can kay­bı­na neden olan Covid-19’un teda­vi­si için Gilead’ın geliş­tir­di­ği etki­li­li­ği kanıt­lan­mış ve onay­lan­mış ilk ve tek anti­vi­ral olan rem­de­si­vi­rin Tür­ki­ye teda­ri­ki­ne iliş­kin çeşit­li haber­ler yer almak­ta­dır. Rem­de­si­vir, Covid-19 teda­vi­si için Avru­pa Bir­li­ği (EMA), Japon­ya, Kana­da, Avust­ral­ya, Tay­van, Sin­ga­pur, BAE ve Hin­dis­tan gibi bir­çok ülke­de ruh­sat­lan­dı­rıl­mış­tır. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’n­de FDA tara­fın­dan acil kul­la­nım i zni almış­tır. Türkiye’de ise henüz…

Daha Fazla ...

Novo Nordisk Türkiye’den global yönetime kadın yönetici rüzgârı sürüyor

Son yıl­lar­da bir­çok yöne­ti­ci­si­ni glo­bal yöne­tim kad­ro­la­rı­na ihraç eden Novo Nor­disk Tür­ki­ye eki­bi; yeni başa­rı öykü­le­ri yaz­ma­ya devam edi­yor. Novo Nor­disk Tür­ki­ye İK Direk­tö­rü Didem Özkan; Güney Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afri­ka (SEEMEA) Böl­ge­si Tica­ri Yet­kin­lik­ler Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne ter­fi etti Önce­ki yıl­lar­da da bir­çok yöne­ti­ci­si­ni yurt dışın­da üst düzey yöne­ti­ci ola­rak gön­de­ren Tür­ki­ye eki­bi, mer­ke­zi Danimarka’da olan Novo Nordisk’in glo­bal yöne­ti­mi­ne kadın yöne­ti­ci­le­rin ardı ardı­na ter­fi etme­siy­le yeni başa­rı öykü­le­ri yazı­yor. Novo Nor­disk Türkiye’nin İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü Didem Özkan; Güney Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afri­ka (SEEMEA) Böl­ge­si Tica­ri Yetkinlikler…

Daha Fazla ...

Menarini İlaç’ta Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü Türkiye’ye Bağlandı

Türkiye’nin ilk ilaç fir­ma­sı İbr­ah­im Etem – Menarini’de 2017 yılın­dan bu yana İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Melis Asla­na­ğı, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Afri­ka Bölgesi’nin de sorum­lu­lu­ğu­nu ala­rak üst düzey bir ulus­la­ra­ra­sı göre­ve atan­dı. 140 ülke­de 17.600’den faz­la çalı­şa­nıy­la faali­yet gös­te­ren İtalya’nın en büyük ilaç fir­ma­sı Menarini’de ger­çek­leş­ti­ri­len bu orga­ni­zas­yo­nel yapı­lan­may­la bir­lik­te Orta Doğu ve Afri­ka böl­ge­le­ri Türkiye’ye bağ­lan­dı. Bun­dan böy­le Mena­ri­ni Tür­ki­ye, Orta Doğu ve Afri­ka Böl­ge­si İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak görev yapa­cak Melis Asla­na­ğı tüm insan kay­nak­la­rı ope­ras­yon­la­rı­nın yöne­ti­min­den sorum­lu ola­cak. 3 kıta­da 36 ülkenin…

Daha Fazla ...

Pierre Fabre Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörü Ataması

Türkiye’de ilaç ve der­mo­koz­me­tik ala­nın­da faali­yet gös­te­ren Pier­re Fab­re Tür­ki­ye İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Öykü Dal­gün Acar atan­dı. Türkiye’de ilaç ve der­mo­koz­me­tik ala­nın­da faali­yet gös­te­ren Pier­re Fabre’de Öykü Dal­gün Acar; İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü pozis­yo­nun­da göre­vi­ne devam edecek. Kari­ye­ri­ne Eczacıbaşı-Baxter’da baş­la­yan Öykü Dal­gün Acar, İns­an Kaynakları’nın bir­çok fark­lı fonk­si­yo­nun­da ve fark­lı pozis­yon­la­rın­da görev aldı. Ecza­­­cı­­­ba­­­şı-Baxa­l­­­ta ve son­ra­sın­da Shi­re, dönü­şüm ve bir­leş­me süreç­le­rin­de etkin rol oyna­yan Acar, Shi­re İlaç bün­ye­sin­de İsr­ail İns­an Kay­nak­la­rı Müdü­rü ve EAMEA Böl­ge­si İns­an Kay­nak­la­rı Pro­je Lide­ri görev­le­ri­ni eş zaman­lı ola­rak yürüt­tü. Acar, 2019 yılın­da katıl­dı­ğı Pier­re Fabre…

Daha Fazla ...

Karine Labaky, Sanofi Pasteur Türkiye, Levant ve İran Genel Müdürü olarak atandı

Dün­ya­nın önde gelen ilaç şir­ket­le­rin­den Sanofi’nin aşı ala­nın­da uzman iş biri­mi Sano­fi Pasteur’ün Tür­ki­ye Levant ve İran Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Kari­ne Labaky geti­ril­di. Daha önce aynı göre­vi yürü­ten Dr. Emin Turan’ın, Sano­fi Indoc­hi­na Çok­lu Ülke Orga­ni­zas­yo­nu (MCO) Genel İlaçl­ar Genel Müdü­rü ve Viet­nam Ülke Baş­ka­nı ola­rak atan­ma­sı­nın ardın­dan bay­ra­ğı dev­ra­lan Labaky, İstanbul’da yer­le­şik ola­rak eylül ayı iti­ba­rı ile göre­ve baş­la­dı. Sano­fi Pas­te­ur­’e katıl­ma­dan önce son ola­rak, Ara­lık 2017 — Ağus­tos 2020 tarih­le­ri ara­sın­da Sano­fi Levant’ta Genel İlaçl­ar Genel Müdü­rü ve Ülke Lide­ri ola­rak çalı­şan Kari­ne Labaky, Mayıs 2013’te Kör­fez Ülkeleri…

Daha Fazla ...

Tembellik Alzheimer’i Tetikliyor

Dünya’da yak­la­şık 30 mil­yon kişi Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı tanı­sı almış durum­da. Bu sayı­nın 2050’li yıl­lar­da 160 mil­yon kişi­ye ula­şa­ca­ğı öngö­rü­lü­yor. Hare­ket­siz yaşam ve fast­fo­od tar­zı bes­len­me­nin bu artı­şın en büyük nede­ni oldu­ğu­nu söy­le­yen Nöro­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Bur­cu Örme­ci, kilo artı­şı ve hare­ket­siz­lik­le bir­lik­te beyin kan akı­mı­nın azal­dı­ğı­na, bunun da Alz­he­imer has­ta­lı­ğı açı­sın­dan risk oluş­tur­du­ğu­na ve has­ta sayı­sı­nın art­ma­sı­nın top­lu­mun eko­no­mik yükü­nün de art­ma­sı­na neden ola­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Hare­ket­siz yaşam ve fast­fo­od tar­zı bes­len­me Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı­nın en büyük neden­le­rin­den biri. Dünya’da yak­la­şık 30 mil­yon kişi Alz­he­imer tanı­sı almış durum­da, bu sayı­nın 2050’li yıllarda…

Daha Fazla ...

Çocukların gözlerini en çok akıllı telefonlar zorluyor

Uzak­tan onli­ne eği­tim, çocuk­la­rın ekran kar­şı­sın­da uzun saat­ler geçir­me­le­ri­ni kaçı­nıl­maz hale dönüş­tür­dü. Doğ­ru ekran kul­la­nı­mı­na dik­kat çeken Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği, ekran kar­şı­sın­da geçi­ri­len uzun süre­le­rin çocuk­lar­da diji­tal göz yor­gun­lu­ğu­na ve miyo­pi­nin hız­lı artı­şı­na neden ola­bil­di­ği uya­rı­sı­nı yap­tı. Göz­le­ri en çok akıl­lı tele­fon­la­rın yor­du­ğu­na vur­gu yapan der­nek, 20–20–20 kura­lı­na uyul­ma­sı­nı ve ders ara­la­rın­da ekran­dan uzak­la­şıl­ma­sı iste­di.  Türk göz dok­tor­la­rı­nı tem­sil eden Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği, diji­tal ağır­lık­lı yeni eği­tim döne­min­de, göz sağ­lı­ğı açı­sın­dan ebe­veyn­le­re düşen en önem­li göre­vin çocuk­la­rın ekran kul­la­nı­mı­nı bilinç­li şekil­de yönet­mek oldu­ğu­na işa­ret etti. Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği (TOD) Şaşı­lık Birimi…

Daha Fazla ...