Tembellik Alzheimer’i Tetikliyor

Dünya’da yak­la­şık 30 mil­yon kişi Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı tanı­sı almış durum­da. Bu sayı­nın 2050’li yıl­lar­da 160 mil­yon kişi­ye ula­şa­ca­ğı öngö­rü­lü­yor. Hare­ket­siz yaşam ve fast­fo­od tar­zı bes­len­me­nin bu artı­şın en büyük nede­ni oldu­ğu­nu söy­le­yen Nöro­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Bur­cu Örme­ci, kilo artı­şı ve hare­ket­siz­lik­le bir­lik­te beyin kan akı­mı­nın azal­dı­ğı­na, bunun da Alz­he­imer has­ta­lı­ğı açı­sın­dan risk oluş­tur­du­ğu­na ve has­ta sayı­sı­nın art­ma­sı­nın top­lu­mun eko­no­mik yükü­nün de art­ma­sı­na neden ola­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Hare­ket­siz yaşam ve fast­fo­od tar­zı bes­len­me Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı­nın en büyük neden­le­rin­den biri. Dünya’da yak­la­şık 30 mil­yon kişi Alz­he­imer tanı­sı almış durum­da, bu sayı­nın 2050’li yıllarda…

Daha Fazla ...

Nafplion

Yunanistan’ın ilk baş­kent Nafp­li­on, (1829–1834 yıl­la­rı ara­sın­da ) huzu­run da şeh­ri… Spar­ta, Bizans, Frenk, Vene­dik ve Osman­lı ege­men­li­ğin­de kal­mış olup Osman­lı­nın da etki­le­ri. Pala­mi­di kalesi’ne çıkı­la­bi­lir. Çin Sed­di gibi upu­zun görü­nen kale­ye 857 basa­mak (bazı kay­nak­la­ra göre de 999 basa­mak) tır­ma­na­rak çıkı­lı­yor ve olduk­ça yoru­cu…:))) inşa­atı­na Vene­dik kale­si ola­rak baş­la­nı­lan ancak Osman­lı­la­rın eli­ne geçen kale yak­la­şık bir saat­te gezi­le­bi­lir ve 8 ya da 10 euro kale giri­şi. Kale­de 8 kale bur­cu, And­re­as Kili­se­si, bağım­sız­lık sava­şı­nın kah­ra­man komu­ta­nı Kolokotronis’in hüc­re­si, gör­kem­li sur­lar ve de eşsiz bir man­za­ra var. Bura­dan diğer kaleye,…

Daha Fazla ...

Novartis, TEDx’teki “Gözünü Aç” temalı etkinliğiyle kronik göz hastalıklarına dikkat çekti

Novar­tis Tür­ki­ye, göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için “Gözü­nü Aç” tema­sıy­la TEDxBahcesehirUniversity’nin ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­so­ru oldu. 14 Mart 2019, İst­anb­ul – Göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için “Gözü­nü Aç” tema­sıy­la çeşit­li etkin­lik­ler düzen­le­yen Novar­tis Tür­ki­ye, tema kap­sa­mın­da TEDxBahcesehirUniversity’nin 5. yılı­nın ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­sor­lu­ğu­nu üst­len­di. 13 Mart Çar­şam­ba günü, Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Studio’da ger­çek­le­şen etkin­lik­te 1992 yılı Tür­ki­ye güze­li Özlem Kay­maz, Diji­tal­Pa­ra Teknoloji’nin kuru­cu­su ve CEO’su Ali Ser­met Taş­dö­ğen, Karan­lık­ta Diya­log Müze­si reh­be­ri Engin Gran­te­pe ve son dönem­ler­de gez­gin kim­li­ğiy­le dik­kat çeken müzis­yen Ayhan Sici­moğ­lu konuş­ma­cı olarak…

Daha Fazla ...