GSK Türkiye’den globale üst düzey atama

Mehmet Can Aslantaş

2018 yılın­dan bu yana GSK Tür­ki­ye Solu­num & HIV İş Biri­mi Direk­tö­rü rolün­de GSK Tür­ki­ye Lider­lik Eki­bi üye­si ola­rak görev yapan Meh­met Aslan­taş, 1 Mart 2021 iti­ba­rıy­la Ürün & Port­föy Stra­te­ji Direk­tö­rü ola­rak şir­ket genel mer­ke­zi İng­ilt­ere GSK House’da görev ala­cak. Lise eği­ti­mi­ni Robert Kolej’de tamam­la­yan ve Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Mühen­dis­li­ği bölü­mün­den mezun olan Meh­met Aslan­taş, kari­ye­ri­ne Pfizer’de baş­la­dı. Aynı şir­ket­te yak­la­şık 12 yıl boyun­ca fark­lı tera­pö­tik alan­lar­da pazar­la­ma, paza­ra eri­şim ve iş biri­mi lider­li­ği pozis­yon­la­rın­da önem­li rol­ler üst­le­ne­rek şir­ket Yöne­tim Kurulu’nda yer aldı. GSK İlaç Tür­ki­ye bün­ye­sin­de çalış­tı­ğı süre boyunca,…

Daha Fazla ...

Karine Labaky, Sanofi Pasteur Türkiye, Levant ve İran Genel Müdürü olarak atandı

Dün­ya­nın önde gelen ilaç şir­ket­le­rin­den Sanofi’nin aşı ala­nın­da uzman iş biri­mi Sano­fi Pasteur’ün Tür­ki­ye Levant ve İran Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Kari­ne Labaky geti­ril­di. Daha önce aynı göre­vi yürü­ten Dr. Emin Turan’ın, Sano­fi Indoc­hi­na Çok­lu Ülke Orga­ni­zas­yo­nu (MCO) Genel İlaçl­ar Genel Müdü­rü ve Viet­nam Ülke Baş­ka­nı ola­rak atan­ma­sı­nın ardın­dan bay­ra­ğı dev­ra­lan Labaky, İstanbul’da yer­le­şik ola­rak eylül ayı iti­ba­rı ile göre­ve baş­la­dı. Sano­fi Pas­te­ur­’e katıl­ma­dan önce son ola­rak, Ara­lık 2017 — Ağus­tos 2020 tarih­le­ri ara­sın­da Sano­fi Levant’ta Genel İlaçl­ar Genel Müdü­rü ve Ülke Lide­ri ola­rak çalı­şan Kari­ne Labaky, Mayıs 2013’te Kör­fez Ülkeleri…

Daha Fazla ...

Tembellik Alzheimer’i Tetikliyor

Dünya’da yak­la­şık 30 mil­yon kişi Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı tanı­sı almış durum­da. Bu sayı­nın 2050’li yıl­lar­da 160 mil­yon kişi­ye ula­şa­ca­ğı öngö­rü­lü­yor. Hare­ket­siz yaşam ve fast­fo­od tar­zı bes­len­me­nin bu artı­şın en büyük nede­ni oldu­ğu­nu söy­le­yen Nöro­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Bur­cu Örme­ci, kilo artı­şı ve hare­ket­siz­lik­le bir­lik­te beyin kan akı­mı­nın azal­dı­ğı­na, bunun da Alz­he­imer has­ta­lı­ğı açı­sın­dan risk oluş­tur­du­ğu­na ve has­ta sayı­sı­nın art­ma­sı­nın top­lu­mun eko­no­mik yükü­nün de art­ma­sı­na neden ola­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Hare­ket­siz yaşam ve fast­fo­od tar­zı bes­len­me Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı­nın en büyük neden­le­rin­den biri. Dünya’da yak­la­şık 30 mil­yon kişi Alz­he­imer tanı­sı almış durum­da, bu sayı­nın 2050’li yıllarda…

Daha Fazla ...

SANATIN VE SOSYAL MEDYANIN GÜCÜYLE ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI…

#Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Astel­las İlaç Tür­ki­ye­’­nin koşul­suz kat­kı­la­rı ve Tür­ki­ye Organ Nak­li Vak­fı (TONV)’nın des­te­ğiy­le 3 — 9 Kasım Organ Bağı­şı Haf­ta­sın­da sos­yal med­ya kam­pan­ya­sı düzen­len­di. #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz eti­ket­li sos­yal med­ya pay­la­şım­la­rıy­la kolek­tif bir katı­lı­mın sağ­lan­dı­ğı kam­pan­ya­da, sanat­çı Seç­kin Pirim’in tasar­la­dı­ğı hey­kel 3D prin­ter ile üre­ti­le­rek organ bağı­şı­na çağ­rı yapıl­dı. Astel­las İlaç hak­kın­da kısa­ca bil­gi pay­la­şır mısı­nız? En son organ bağı­şı far­kın­da­lı­ğı konu­sun­da ger­çek­leş­tir­di­ği­niz #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Pro­je­si­ni değer­len­di­re­bi­lir misi­niz? Esra Yazı­cı / İK Direk­tö­rü: Astel­las, kök­le­ri 1894 yılı­na uza­nan bir Japon ilaç fir­ma­sı­dır ve “Yarın­la­rı Değiş­tir­mek” karar­lı­lı­ğın­da, sağ­lık ala­nın­da deği­şi­mi­nin öncü­sü ola­rak has­ta­lar için…

Daha Fazla ...

Çocukların gözlerini en çok akıllı telefonlar zorluyor

Uzak­tan onli­ne eği­tim, çocuk­la­rın ekran kar­şı­sın­da uzun saat­ler geçir­me­le­ri­ni kaçı­nıl­maz hale dönüş­tür­dü. Doğ­ru ekran kul­la­nı­mı­na dik­kat çeken Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği, ekran kar­şı­sın­da geçi­ri­len uzun süre­le­rin çocuk­lar­da diji­tal göz yor­gun­lu­ğu­na ve miyo­pi­nin hız­lı artı­şı­na neden ola­bil­di­ği uya­rı­sı­nı yap­tı. Göz­le­ri en çok akıl­lı tele­fon­la­rın yor­du­ğu­na vur­gu yapan der­nek, 20–20–20 kura­lı­na uyul­ma­sı­nı ve ders ara­la­rın­da ekran­dan uzak­la­şıl­ma­sı iste­di.  Türk göz dok­tor­la­rı­nı tem­sil eden Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği, diji­tal ağır­lık­lı yeni eği­tim döne­min­de, göz sağ­lı­ğı açı­sın­dan ebe­veyn­le­re düşen en önem­li göre­vin çocuk­la­rın ekran kul­la­nı­mı­nı bilinç­li şekil­de yönet­mek oldu­ğu­na işa­ret etti. Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği (TOD) Şaşı­lık Birimi…

Daha Fazla ...