Dijital Hastalık Takip ve Yönetimi Uygulaması onKOlay Artık Kanser Hastalarıyla Buluşmaya Hazır

Uçtan uca diji­tal has­ta­lık yöne­ti­mi ve tele sağ­lık uygu­la­ma­sı onKO­lay, Albert Health ve Türk Kan­ser Der­ne­ği işbir­li­ği ve Roc­he spon­sor­lu­ğuy­la geliş­ti­ril­di. Ala­nın­da öncü ve yeni­lik­çi bir uygu­la­ma olan onKO­lay ile kan­ser has­ta­la­rı­nın teda­vi taki­bi­nin kolay­laş­tı­rıl­ma­sı amaç­la­nır­ken, veri­le­rin has­ta ona­yı ile hekim­ler­le pay­la­şı­la­rak has­ta­lı­ğın daha iyi yöne­til­me­si de hedef­le­ni­yor. onKO­lay uygu­la­ma­sı Ara­lık ayı iti­ba­rıy­la has­ta ve has­ta yakın­la­rı tara­fın­dan kul­la­nı­la­bi­li­yor. Sağ­lık hiz­met­le­ri eko­sis­te­mi­nin gele­ce­ği­ne yön ver­mek üze­re 125 yıl­dır has­ta odak­lı bir yak­la­şım­la çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Roc­he, kan­ser has­ta­la­rı­nın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yöne­lik güç­lü iş bir­lik­le­ri­ne imza atma­ya devam edi­yor. Roc­he Tür­ki­ye, Türk…

Daha Fazla ...