Romatoid Artrit hastalarının yaşamlarına dokunacak platform: Hayat Benim Elimde

İns­anl­ar­ın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile 125 yıl­dır dün­ya çapın­da ino­vas­yon odak­lı çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Roc­he, Roma­to­id Art­rit (RA) has­ta­la­rı ve has­ta yakın­la­rı­na güvenilir medi­kal bil­gi suna­rak, onla­rın bu has­ta­lık­la müca­de­le­le­rin­de daha etkin rol alma­la­rı­nı sağ­la­mak üze­re “Hayat Benim Elim­de” plat­for­mu­nu haya­ta geçir­di. Roc­he İlaç Türkiye’nin hekim­ler­le bera­ber oluş­tur­du­ğu “Hayat Benim Elim­de” plat­for­mu, Roma­to­id Art­rit ile yaşa­yan kişi­le­rin yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­yi ve yeni tanı almış has­ta­la­rın güve­ni­lir bil­gi­ye ulaş­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı hedefliyor.

125 yıl­dır sağ­lık hiz­met­le­ri eko­sis­te­min­de yeni­lik­çi buluş­la­rı ve büyük çap­lı giri­şim­le­riy­le insan­la­rın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye odak­la­nan Roc­he, has­ta­lık­lar­la müca­de­le­ye ve has­ta­lık yöne­ti­mi­ne kat­kı sun­mak üze­re çalış­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­yor. Bu kap­sam­da, Roc­he İlaç Tür­ki­ye tara­fın­dan haya­ta geçi­ri­len “Hayat Benim Elim­de” plat­for­muy­la Roma­to­id Art­rit (RA) has­ta­lı­ğı ile yaşa­yan kişi­le­re ve has­ta yakın­la­rı­na kat­kı sağ­lan­ma­sı hedefleniyor.

Dün­ya­da 100 insa­nın 1’inde görülüyor

El ve ayak eklem­le­ri gibi küçük eklem­ler baş­ta olmak üze­re eklem­le­ri simet­rik yani kar­şı­lık­lı ola­rak tutan, kro­nik seyir­li ilti­hap­lı bir roma­tiz­ma olan Roma­to­id Art­rit (RA)1, dün­ya­da %0.5–1.1 sık­lı­ğın­da görül­mek­te­dir.2 Top­lum­da, kadın­lar­da erkek­le­re kıyas­la görül­me ora­nı 2 ila 3 kat daha faz­la olan Roma­to­id Art­rit3, genel­lik­le kadın­lar­da 30 ile 60 yaş­la­rı ara­sın­da, erkek­ler­de ise biraz daha geç yaş­lar­da görül­se de her yaş­ta orta­ya çıka­bi­li­yor4. Yapı­lan araş­tır­ma­lar, aile üye­le­rin­den birin­de bu has­ta­lı­ğı­nın var­lı­ğı ve/veya siga­ra kul­la­nı­mı duru­mun­da, has­ta­lı­ğın orta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı­nın art­tı­ğı­nı gösteriyor.

Kro­nik bir has­ta­lık olan Roma­to­id Art­rit, alev­len­me ve uyku dönem­le­riy­le sey­re­der­ken has­ta­la­rın yaşam kali­te­si­ni de çeşit­li yön­ler­den etki­le­ye­bi­li­yor. Has­ta­lar yor­gun­luk, hal­siz­lik, sabah katı­lı­ğı ve uyku prob­lem­le­ri ile kar­şı­la­şa­bi­li­yor. Has­ta­la­rın kar­şı­laş­tık­la­rı ağrı­nın şid­de­ti, fizik­sel fonk­si­yon­lar­da­ki kısıt­lı­lık ve eklem hasa­rı­nın boyu­tu­na göre gün­lük yaşam­da zor­luk­lar mey­da­na gele­bi­li­yor. Bu neden­ler­le de has­ta­lı­ğın erken evre­de tanın­ma­sı ve teda­vi süre­ci­nin baş­la­ma­sı yaşam kali­te­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­sin­de önem­li bir rol oynuyor.

Roc­he İlaç Tür­ki­ye, Roma­to­id Art­rit has­ta­la­rı­nı “Hayat Benim Elim­de” deme­ye davet ediyor

Has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nın Roma­to­id Art­rit hak­kın­da doğ­ru ve gün­cel bil­gi­le­re ulaş­ma­la­rı­nı sağ­la­mak üze­re hazır­la­nan “Hayat Benim Elim­de” plat­for­mu ayrı­ca has­ta­lık­la müca­de­le eden­le­rin gün­lük akti­vi­te­le­ri­nin kali­te­si­ni artır­ma­ya yöne­lik öne­ri­ler de içe­ri­yor. Psi­ko­lo­jik durum yöne­ti­min­den bes­len­me­ye, ağrı yöne­ti­min­den iş haya­tı­na bir­çok fark­lı alan­da Roma­to­id Art­rit ile başa çık­ma nok­ta­sın­da merak edi­len­le­rin yer aldı­ğı web site­sin­de has­ta­lık hak­kın­da bil­gi­len­di­ri­ci uzman hekim video içe­rik­le­ri de bulunuyor.

Mahir Kurt

Roc­he İlaç Tür­ki­ye Medi­kal Direk­tö­rü Mahir Kurt konuy­la ilgi­li şun­la­rı söy­lü­yor, “Kesin bir teda­vi­si henüz bulun­ma­mış kro­nik bir has­ta­lık olan Roma­to­id Art­rit, gün­lük yaşa­mı bir­çok yön­den etki­li­yor. Eklem­ler­de mey­da­na gelen ağrı, şiş­lik ve tutuk­luk gibi fak­tör­ler fizik­sel açı­dan kısıt­la­yı­cı ola­bi­lir­ken atak­la­rın ne zaman veya han­gi şid­det­te orta­ya çıka­ca­ğı çoğun­luk­la tah­min edi­le­mi­yor. Bu etki­le­ri ile iş, eği­tim ve gün­lük yaşa­ma dair akti­vi­te­ler üze­rin­de olum­suz etki­le­ri ola­bi­len Roma­to­id Art­rit­te erken tanı ve teda­vi ise büyük önem taşı­yor. Has­ta­lı­ğın erken tanı alma­sı duru­mun­da teda­vi­ler daha iyi sonuç vere­bi­li­yor.5 Biz de Roc­he İlaç Tür­ki­ye ola­rak, Roma­to­id Art­rit ile ilgi­li far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı, has­ta­lık­ta erken tanı­nın öne­mi­nin anla­şıl­ma­sı, has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nın Roma­to­id Art­rit ile yaşam hak­kın­da her zaman gün­cel ve doğ­ru bil­gi­le­re ula­şa­bil­me­le­ri adı­na ‘Hayat Benim Elim­de’ plat­for­mu­nu haya­ta geçir­dik. Plat­for­mu­mu­zun web site­si ve sos­yal med­ya hesap­la­rı üze­rin­den has­ta­la­rın ve yakın­la­rı­nın merak ettik­le­ri­ni, bu has­ta­lık­la yaşa­mı kolay­laş­tı­ra­cak öne­ri­ler pay­la­şı­yo­ruz. Uzman hekim­ler­le hazır­la­dı­ğı­mız vide­olar­la da zen­gin­leş­tir­di­ği­miz plat­for­mu­muz­la bu has­ta­lık­la müca­de­le eden her­ke­sin yol­cu­luk­la­rı­na kat­kı sağ­la­mak isti­yor; has­ta­lık semp­tom­la­rı­nın olum­suz etki­le­ri­ne kar­şı onla­rı ‘Hayat Benim Elim­de’ deme­ye davet ediyoruz.”

Roma­to­id Art­rit ile yaşa­yan­la­rın ve yakın­la­rı­nın merak ettik­le­ri doğ­ru bil­gi­le­rin yanın­da hayat­la­rı­nı kolay­laş­tı­ra­cak geniş kap­sam­lı öne­ri­le­ri içe­ren “Hayat Benim Elim­de” plat­for­mu­na aşa­ğı­da­ki link­ler ara­cı­lı­ğıy­la ulaşılabiliyor. 

https://hayatbenimelimde.com/

https://www.instagram.com/hayat.benimelimde/

https://www.youtube.com/channel/UCDJElidm0H93rzWxgCW9Xrg/featured

Roc­he Hak­kın­da

1896 yılın­da İsviçre’nin Basel şeh­rin­de kuru­lan ve  mar­ka­lı ilaç­la­rın ilk endüst­ri­yel üre­ti­ci­le­rin­den biri olan Roc­he, dün­ya­nın en büyük biyo­tek­no­lo­ji şir­ke­ti ve In Vit­ro Diag­nos­tik (vücut dışı tanı) ala­nın­da dün­ya lide­ri­dir. Roc­he, dün­ya çapın­da insan­la­rın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek için tanı ve teda­vi çözüm­le­ri geliş­tir­mek üze­re bilim­sel mükem­mel­li­ğe ulaş­mak için çalışmaktadır. 

Kişi­ye özel sağ­lık hiz­met­le­ri ala­nın­da öncü olan Roc­he, sağ­lık hiz­met­le­ri­ni top­lum üze­rin­de­ki etki­si­ni artı­ra­cak şekil­de dönüş­tür­mek için çalış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir. Roc­he, her bir bire­ye en iyi sağ­lık hiz­me­ti­ni sun­mak için bir­çok pay­daş­la iş bir­lik­le­ri­ne imza ata­rak, tanı ve teda­vi ala­nın­da­ki güç­lü konu­mu­nu kli­nik uygu­la­ma­lar­dan elde edi­len veri içgö­rü­le­riy­le desteklemektedir.

Roc­he, çalış­ma alan­la­rın­da benim­se­di­ği uzun vade­li bakış açı­sı saye­sin­de Dow Jones Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Endeks­le­ri tara­fın­dan üst üste 13 kez ilaç endüst­ri­sin­de­ki en sür­dü­rü­le­bi­lir şir­ket­ler­den biri ola­rak seçil­miş­tir. Bu, Roche’un faali­yet gös­ter­di­ği her ülke­de, yap­tı­ğı yerel ortak­lar ile bir­lik­te sağ­lık hiz­met­le­ri­ne eri­şi­mi artır­ma çaba­la­rı­nın bir sonucudur. 

Roc­he Gru­bu Amerika’da bulu­nan Genentech’in tama­mı­na, Japonya’da bulu­nan Chu­gai Phar­ma­ce­uti­cal şir­ke­ti­nin de çoğun­luk his­se­si­ne sahiptir. 

Ayrın­tı­lı bil­gi için www.roche.com’u ziya­ret ediniz. 

Bu açık­la­ma­da kul­la­nı­lan veya bah­se­di­len tüm tica­ri mar­ka­lar yasa­lar­la korunmaktadır.

1 https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/rheumatoid-arthritis/

2https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-romatoid-artrit-epidemiyolojisi-klinik-ozellikleri-ve-tanisi-90115.html

3 https://www.cdc.gov/arthritis/basics/rheumatoid-arthritis.html

4 https://www.healthline.com/health/rheumatoid-arthritis/facts-statistics-infographic#Prevalence

5 https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/rheumatoid-arthritis/

İlgili Haberler