“AstraZeneca 7/24 TV” hayata geçti

Ast­ra­Ze­ne­ca Türkiye’nin sağ­lık çalı­şan­la­rı için oluş­tur­du­ğu, teda­vi alan­la­rı ve çeşit­li konu­la­ra yöne­lik mes­le­ki geli­şim vide­ola­rı içe­ren “Ast­ra­Ze­ne­ca 7/24 TV” plat­for­mu kul­la­nı­ma açıldı.

Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın teda­vi alan­la­rı vide­ola­rı­na eri­şe­bi­le­cek­le­ri “Ast­ra­Ze­ne­ca 7/24 TV”yi kul­la­nı­ma açtı. Kişi­sel­leş­ti­ril­miş dene­yi­mi­nin yanın­da modern görü­nü­müy­le de kul­la­nım kolay­lı­ğı sağ­la­yan plat­form tama­men ücret­siz ola­rak sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın hiz­me­ti­ne sunu­yor. Kul­la­nı­cı kay­dı­nı oluş­tu­ran sağ­lık çalı­şan­la­rı, gerek­li vali­das­yon süreç­le­ri tamam­lan­dık­tan son­ra tüm içe­rik­le­re erişebiliyor.

Bil­gi­sa­yar, tab­let ve mobil cihaz­lar ile https://www.astrazeneca724.tv/ adre­sin­den ula­şı­la­bi­lecek olan plat­form­da, ilgi­le­ni­len teda­vi ala­nın­da­ki vide­ola­ra ula­şı­la­bi­li­yor, mes­le­ki geli­şim­ler­le ala­ka­lı vide­olar ücret­siz takip edi­le­bi­li­yor, beğe­ni­len vide­olar daha son­ra izlen­mek üze­re favo­ri­le­re ekle­ne­bi­li­yor ve ‘İzl­em­eye Devam Et’ fonk­si­yo­nu ile yarım kalan vide­ola­ra kalın­dı­ğı yer­den devam edi­le­bi­li­yor. Ayrı­ca, Pod­cast des­te­ği saye­sin­de, vide­ola­rın Pod­cast­le­ri de dinlenebiliyor.

İlg­ili Kişi: Dilek Özcan — Bor­do PR / 0533 927 23 93  / dileko@bordopr.com

Ast­ra­Ze­ne­ca Hakkında 

Ast­ra­Ze­ne­ca (LSE/STO/NYSE: AZN), özel­lik­le onko­lo­ji, kar­di­yo­vas­kü­ler, renal ve meta­bo­lik has­ta­lık­lar, solu­num ve immü­no­lo­ji olmak üze­re üç teda­vi ala­nın­da­ki has­ta­lık­la­rın teda­vi­si­ne yöne­lik reçe­te­li ilaç­la­rın keş­fi, geliş­ti­ril­me­si ve tica­ri­leş­ti­ril­me­si­ne odak­la­nan küre­sel, bilim odak­lı bir biyo­far­ma­sö­tik şir­ke­ti­dir. Genel Mer­ke­zi İngiltere’nin Camb­rid­ge ken­tin­de bulu­nan Ast­ra­Ze­ne­ca, 100’den faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir ve şir­ke­tin yeni­lik­çi ilaç­la­rı dün­ya çapın­da mil­yon­lar­ca has­ta tara­fın­dan kul­la­nıl­mak­ta­dır. Daha faz­la bil­gi için www.astrazeneca.com.tr adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir veya www.linkedin.com/company/astrazeneca/  ile Lin­ke­di­n­’­den, www.facebook.com/AstraZenecaTurkiye/  ile Face­bo­ok­’­tan, www.instagram.com/astrazenecaturkiye/www.instagram.com/astrazenecaturkiyekariyer ile Ins­tag­ra­m­’­dan ve https://www.youtube.com/astrazenecaturkiye ile Youtube’dan takip edebilirsiniz.

İlgili Haberler