NOVO NORDİSK TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ’NE KUTAY KAVUKÇU ATANDI

Kutay Kavukçu
Kutay Kavuk­çu

Novo Nor­disk Tür­ki­ye eki­bi yeni katı­lım­lar­la büyü­yor. Novo Nor­disk İns­an Kay­nak­la­rı Kıdem­li Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Kutay Kavuk­çu getirildi.

Kutay Kavuk­çu, Orta Doğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi bölü­mün­den 1999 yılın­da yük­sek onur dere­ce­siy­le mezun oldu. Daha son­ra Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si İns­an Kay­nak­la­rı Uzman­lık Prog­ra­mı­nı ve Regent’s Üni­ver­si­te­si London’da Psi­ko­lo­ji ve Psi­ko­te­ra­pi Fakül­te­sin­de Yara­tı­cı Lider­lik Yük­sek Lisans Prog­ra­mı­nı tamamladı.

İş haya­tı­na 1999 yılın­da Oyak Bank’ta Ban­ka Müfet­ti­şi ola­rak baş­la­yan Kavuk­çu, 2003–2004 yıl­la­rın­da aynı ban­ka­da İK Eği­tim Müdür Yar­dım­cı­sı ola­rak çalış­tı. 2004–2006 ara­sın­da Siemens Türkiye’de Eği­tim ve İK Uzma­nı, 2006–2008 ara­sın­da Ana­do­lu Gru­bu Genel Mer­ke­zin­de İK Müdür Yar­dım­cı­sı ola­rak görev yaptı.

Novo Nordisk’e 2008 yılın­da katı­lan Kavuk­çu, 2009 yılı sonu­na kadar Yakın Doğu Böl­ge­sin­de (Busi­ness Area Near East (BANE)) Kıdem­li İns­an Kay­nak­la­rı ve İlet­iş­im Uzma­nı ola­rak görev aldı. 2009–2012 yıl­la­rı ara­sın­da ise Arab Emir­lik­le­ri ve Suudi Ara­bis­tan genel mer­kez olmak üze­re Kör­fez Ülkeleri’nden sorum­lu İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak çalış­tı. 2013–2016 yıl­la­rı ara­sın­da Novo Nor­disk Dani­mar­ka Mer­kez ofi­sin­de Glo­bal Lider­lik Geli­şi­mi Danış­ma­nı ola­rak görev yaptı.

Novo Nordisk’ten ayrıl­ma­sı son­ra­sın­da 2016–2018 yıl­la­rın­da mer­ke­zi Londra’da bulu­nan TTM Asso­ci­ates Danış­man­lık şir­ke­ti­nin Tür­ki­ye ve Orta Doğu’dan sorum­lu İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev adı. Kavuk­çu, 2018 yılın­dan bu yana Shell Türkiye’de Orga­ni­zas­yo­nel Geli­şim ve Pro­je­ler­den sorum­lu İns­an Kay­nak­la­rı Müdü­rü ola­rak çalışıyordu.

Novo Nor­disk Hakkında:

Novo Nor­disk 1923’te kuru­lan ve mer­ke­zi Danimarka’da bulu­nan önde gelen bir glo­bal sağ­lık şir­ke­ti­dir. Ama­cı­mız diya­be­tin yanı sıra, obe­zi­te ile nadir kan ve endok­rin bozuk­luk­la­rı gibi baş­ka cid­di kro­nik has­ta­lık­la­rın üste­sin­den gelecek deği­şim­le­ri ger­çek­leş­tir­mek­tir. Bu amaç­la bilim­sel atı­lım­la­ra öncü­lük edi­yor, ilaç­la­rı­mı­za eri­şi­mi art­tı­rı­yor ve önce has­ta­lı­ğı önle­mek, niha­ye­tin­de de tümüy­le teda­vi etmek için çalı­şı­yo­ruz. Novo Nor­disk 80 ülke­de­ki yak­la­şık 45.000 çalı­şa­nıy­la bir­lik­te, ürün­le­ri­ni 170 ülke­de paza­ra sun­mak­ta­dır. Ayrın­tı­lı bil­gi için novonordisk.com, Face­bo­ok, Twit­ter, Lin­ke­dIn, YouTu­be say­fa­la­rı­mı­zı ziya­ret edin.

Bil­gi için: Rana Tanıl │ rana.tanil@menailetisim.com │ 0532–486-5181 | MENA Stra­te­jik İlet­iş­im Danışmanlığı

İlgili Haberler