MSD Türkiye’ye İnovasyon Ödülü

MSD Tür­ki­ye, Ame­ri­kan Şirketler Derneği (AmC­ham Tür­ki­ye) tara­fın­dan düzen­le­nen “IAmC­ham­Pi­on Ödül­le­ri” prog­ra­mın­da kazan­dı­ğı İnov­asy­on Ödü­lü ile bu alan­da­ki öncü­lü­ğü­nü bir kez daha tescilledi!

Yaşam için keş­fe­di­yo­ruz” viz­yo­nu ile çalış­ma­la­rı­nı yürü­ten MSD Tür­ki­ye, 2020’yi ödül­le kapa­dı. MSD Tür­ki­ye, Ame­ri­kan Şir­ket­ler Der­ne­ği (AmC­ham Tür­ki­ye) tara­fın­dan düzen­le­nen “IAmC­ham­Pi­on Ödül­le­ri” prog­ra­mın­da jüri tara­fın­dan “İnov­asy­on” kate­go­ri­sin­de ödü­le layık görüldü.

MSD Türkiye, “Türkiye’ye En Çok Kat­kı Sağlayan İnovasyon Uygu­la­ma­sı” Ödülüne, 81 mer­kez­de süren 58 kli­nik çalışmasıyla layık görülürken ödü­lü 18 Aralık’ta ger­çek­leş­ti­ri­len onli­ne tören­de aldı. 

MSD Tür­ki­ye adı­na ödü­lü alan Renan Özyer­li, kazan­dık­la­rı ödül­den dola­yı heye­can duy­duk­la­rı­nı belir­tir­ken, “Tüm dün­ya­nın Covid-19 aşı­sı­nın bulun­ma­sı­nı bek­le­di­ği böy­le­si­ne zor­lu bir yıl­da, kli­nik araş­tır­ma­lar ala­nın­da ödül almak­tan dola­yı büyük mut­lu­luk duyu­yo­ruz. MSD Tür­ki­ye, ülke­miz­de kli­nik araş­tır­ma­lar konu­sun­da lider­ler­den biri konu­mun­da bulu­nu­yor. Sade­ce enfek­si­yon has­ta­lık­la­rı ala­nın­da değil onko­lo­ji ala­nın­da da bir­çok çalış­ma­mız var. Yap­tı­ğı­mız çalış­ma­lar­la dün­ya­ya da örnek olu­yo­ruz. Kli­nik Araş­tır­ma­lar Depart­ma­nı­mız­da Türkiye’nin önde gelen üni­ver­si­te­le­rin­den mezun olmuş, 135 arka­da­şı­mız görev yapı­yor. Arka­daş­la­rı­mız, bu araş­tır­ma­la­rın yürü­tül­me­si için her gün cid­di emek sarf edi­yor. Bizi ödü­le layık gör­dük­le­ri için jüri­ye teşek­kür edi­yor, aynı zaman­da MSD Türkiye’deki ekip arka­daş­la­rı­mı da teb­rik edi­yo­rum.” dedi.

Bu yıl­ki prog­ram kap­sa­mın­da jüri tara­fın­dan “Onur Ödülü”nün yanı sıra 12 fark­lı kate­go­ri­de ödül dağı­tıl­dı. “IAmC­ham­Pi­on Ödül­le­ri” prog­ra­mı, Tür­ki­ye ve ABD ara­sın­da­ki iki­li tica­ret ve yatı­rım­la­rın daha da geliş­ti­ril­me­si ama­cıy­la 2004 yılın­da kuru­lan AmC­ham Tür­ki­ye tara­fın­dan düzen­le­ni­yor. 2019’dan bu yana ger­çek­leş­ti­ri­len ödül orga­ni­zas­yo­nu, başarı, viz­yon ve lider­lik­le­ri ile ilham veren şirketlerin ve iş insan­la­rı­nın çalışmalarını öne çıkarıyor. 


MSD Hak­kın­da

125 yılı aşkın süre­dir hayat­la­rı kur­tar­ma ve iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç­lar ve aşı­lar sunan MSD, yaşam için keş­fe­di­yor. MSD, mer­ke­zi Keni­l­worth, N.J., ABD­’­de bulu­nan Merck & Co., Inc.‘in tica­ri adı­dır. MSD, sağ­lı­ğa eri­şi­mi artır­ma­ya yöne­lik karar­lı­lı­ğı­nı, geliş­miş kural, prog­ram ve iş bir­lik­le­ri uygu­la­ma­la­rı ile orta­ya koy­mak­ta­dır. Günü­müz­de MSD, Dün­ya­da ilk sıra­da yer alan Ar-Ge odak­lı biyo­far­ma­sö­tik şir­ket olma­yı amaç­la­ya­rak Kan­ser, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı, HIV gibi has­ta­lık­lar, aşı­lar ve hay­van sağ­lı­ğı çalış­ma­la­rı­nı içe­ren, insan­la­rın ve hay­van­la­rın hayat­la­rı­nı teh­dit eden has­ta­lık­la­rı önle­mek ve teda­vi etmek için araş­tır­ma­lar­da ön plan­da olma­ya devam ediyor.

Daha faz­la bil­gi için www.msd.com.tr adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir ve Twit­ter, Face­bo­ok, Ins­tag­ram, Lin­ke­dIn ve Youtu­be üze­rin­den MSD’ye erişebilirsiniz.

Detay­lı bil­gi için:

Güliz Şen­gü­ler / Essan­ce İst­anb­ul İlet­iş­im Danış­man­lı­ğı / 0530 384 62 78 / guliz.senguler@essance-istanbul.com

Dilek Duran / Essan­ce İst­anb­ul İlet­iş­im Danış­man­lı­ğı / 212 282 40 85 / dilek.duran@essance-istanbul.com

İlgili Haberler