Astellas İlaç Türkiye’ye Deneyimli Genel Müdür

Özde­mir Şengören

Astel­las İlaç Türkiye’nin yeni genel müdü­rü, 20 yılı aşkın süre­dir ilaç sek­tö­rü dene­yi­mi olan ve bir­çok önem­li ilaç şir­ke­tin­de üst düzey görev alan Özde­mir Şen­gö­ren oldu. Göre­vi­ni İst­anb­ul­’­da yürü­tecek olan Şen­gö­ren, Astel­las Ulus­la­ra­ra­sı Pazar­lar Baş­ka­nı Cla­us Ziele­r­’e bağ­lı ola­rak çalışacak.

Türkiye’nin Astel­las için kri­tik öne­me sahip bir ülke oldu­ğu­nun altı­nı çizen Astel­las Ulus­la­ra­ra­sı Pazar­lar Baş­ka­nı Cla­us Zieler, Özde­mir Şengören’in tica­ri ope­ras­yon­lar­da­ki engin dene­yi­mi­nin ve etki­le­yi­ci geç­mi­şi­nin, yeni­lik­çi bili­mi has­ta­lar için değe­re dönüş­tür­me yolun­da­ki ivme­le­ri­ni artı­ra­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı belirtti.

Önem­li yeni­lik­le­rin oldu­ğu bir dönem­de Astel­la­s­’a katıl­mak­tan dola­yı heye­can­lı oldu­ğu­nu söy­le­yen Özde­mir Şen­gö­ren ise, has­ta­la­rın kar­şı­lan­ma­mış tıb­bi ihti­yaç­la­rı­na çözüm­ler sun­ma­ya odak­la­nan, mükem­mel­lik tut­ku­su ile bu amaç için çalı­şan bir orga­ni­zas­yo­na lider­lik etme fır­sa­tı­na sahip oldu­ğu için onur duy­du­ğu­nu ifa­de etti.

Paza­ra eri­şim, satış ve pazar­la­ma, ürün yaşam dön­gü­sü yöne­ti­mi, ortak­lık yöne­ti­mi ve iş geliş­tir­me alan­la­rın­da başa­rı­lı bir geç­mi­şe sahip olan Şen­gö­ren, daha önce sıra­sıy­la Abbott, Wyeth ve Merck gibi ulus­la­ra­ra­sı şir­ket­ler­de yöne­ti­ci pozis­yon­la­rın­da görev aldı. Bel­çi­ka mer­kez­li bir biyo­far­ma­sö­tik şir­ket olan UCB­’­de Tür­ki­ye, Orta­do­ğu ve Afri­ka Böl­ge Baş­ka­nı ola­rak görev yapan Şen­gö­ren, son ola­rak İst­anb­ul mer­kez­li bir ilaç şir­ke­ti olan Far­ma-Tek­’­te Genel Müdür ve Yöne­tim Kuru­lu Üye­si ola­rak çalış­tı. Kari­ye­ri boyun­ca ino­vas­yon ve dürüst­lü­ğü oda­ğı­na koyan, yük­sek per­for­mans­lı ekip­le­ri yöne­ten, ilham veri­ci bir lider ola­rak tanı­nan Özde­mir Şen­gö­ren, 5 Ekim’den iti­ba­ren Astel­las İlaç Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ola­rak göre­ve başladı.

Bir tıp dok­to­ru olan Özde­mir Şen­gö­ren, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si­’n­den mezundur.

İlgili Haberler