Pierre Fabre Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörü Ataması

Öykü Dal­gün Acar

Türkiye’de ilaç ve der­mo­koz­me­tik ala­nın­da faali­yet gös­te­ren Pier­re Fab­re Tür­ki­ye İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Öykü Dal­gün Acar atandı.

Türkiye’de ilaç ve der­mo­koz­me­tik ala­nın­da faali­yet gös­te­ren Pier­re Fabre’de Öykü Dal­gün Acar; İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü pozis­yo­nun­da göre­vi­ne devam edecek.

Kari­ye­ri­ne Eczacıbaşı-Baxter’da baş­la­yan Öykü Dal­gün Acar, İns­an Kaynakları’nın bir­çok fark­lı fonk­si­yo­nun­da ve fark­lı pozis­yon­la­rın­da görev aldı. Ecza­cı­ba­şı-Baxal­ta ve son­ra­sın­da Shi­re, dönü­şüm ve bir­leş­me süreç­le­rin­de etkin rol oyna­yan Acar, Shi­re İlaç bün­ye­sin­de İsr­ail İns­an Kay­nak­la­rı Müdü­rü ve EAMEA Böl­ge­si İns­an Kay­nak­la­rı Pro­je Lide­ri görev­le­ri­ni eş zaman­lı ola­rak yürüt­tü. Acar, 2019 yılın­da katıl­dı­ğı Pier­re Fab­re Tür­ki­ye orga­ni­zas­yo­nun­da son ola­rak İns­an Kay­nak­la­rı Müdü­rü pozis­yo­nun­da görev aldı.

10 yıl­dan faz­la İns­an Kay­nak­la­rı dene­yi­mi­ne sahip olan Öykü Dal­gün Acar, Gazi Üni­ver­si­te­si İşl­etme bölü­mü mezu­nu olup, bu süre zar­fın­da deği­şim prog­ra­mıy­la Fransa’da eği­tim gör­dü, son­ra­sın­da yük­sek lisan­sı­nı Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si İşl­etme Yöne­ti­mi ala­nın­da tamamladı. 

Pier­re Fab­re hak­kın­da: Viz­yon sahi­bi bir ecza­cı bota­nik­çi ve tut­ku dolu bir giri­şim­ci olan Mös­yö Pier­re Fabre’nin, 1951 yılın­da kur­du­ğu ecza­ne, bugün Onko­lo­ji, Kadın Sağ­lı­ğı, Üro­lo­ji, Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı ve Der­mo­koz­me­tik alan­la­rın­da faali­yet gös­te­ren, ulus­la­ra­ra­sı şir­ket­ler gru­bu­na dönüş­müş­tür. Pier­re Fab­re Labo­ra­tu­var­la­rı, Avrupa’nın en büyük ikin­ci bağım­sız özel ilaç labo­ra­tu­va­rı ola­rak hiz­met ver­mek­te­dir. Ürün­le­ri­ni geliş­ti­rir­ken doğa­nın sun­duk­la­rı­nı kul­la­nan geli­ri­nin anlam­lı bir kıs­mı­nı Pier­re Fab­re Vak­fı ara­cı­lı­ğı ile geniş kap­sam­lı sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­rin­de kul­la­nan gru­bun bu çalış­ma­la­rı, Ecco­cert tara­fın­dan Mükem­mel ser­ti­fi­ka­sı ile dere­ce­len­di­ril­miş­tir. Kök­le­rin­den ve değer­le­rin­den hiç kop­ma­dan dün­ya­ya açı­lan Pier­re Fab­re Gru­bu, geli­ri­nin anlam­lı bir kıs­mı­nı Pier­re Fab­re Vak­fı ara­cı­lı­ğı ile özel­lik­le Afri­ka ve Uzakdoğu’daki pro­je­ler­de insan­la­ra sağ­lık götür­mek için ayı­rır. Grup, her yıl elde etti­ği karın anlam­lı bir kıs­mı­nı, Onko­lo­ji ve Der­ma­to­lo­ji alan­la­rın­da yürüt­mek­te oldu­ğu Ar&Ge çalış­ma­la­rı­na aktar­mak­ta­dır. Pier­re Fab­re; her tür­lü güzel­li­ğin önce­lik­le sağ­lık­tan geç­me­si gerek­ti­ği­nin bilin­ciy­le hare­ket eder; bunun yanın­da bota­nik­çi kim­li­ği saye­sin­de ürün­le­ri­ni en doğal yön­tem­ler­le geliş­ti­rir.   https://www.pierre-fabre.com.tr/

İlgili Haberler