Pierre Fabre Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörü Ataması

Türkiye’de ilaç ve der­mo­koz­me­tik ala­nın­da faali­yet gös­te­ren Pier­re Fab­re Tür­ki­ye İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Öykü Dal­gün Acar atan­dı. Türkiye’de ilaç ve der­mo­koz­me­tik ala­nın­da faali­yet gös­te­ren Pier­re Fabre’de Öykü Dal­gün Acar; İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü pozis­yo­nun­da göre­vi­ne devam edecek. Kari­ye­ri­ne Eczacıbaşı-Baxter’da baş­la­yan Öykü Dal­gün Acar, İns­an Kaynakları’nın bir­çok fark­lı fonk­si­yo­nun­da ve fark­lı pozis­yon­la­rın­da görev aldı. Ecza­­­cı­­­ba­­­şı-Baxa­l­­­ta ve son­ra­sın­da Shi­re, dönü­şüm ve bir­leş­me süreç­le­rin­de etkin rol oyna­yan Acar, Shi­re İlaç bün­ye­sin­de İsr­ail İns­an Kay­nak­la­rı Müdü­rü ve EAMEA Böl­ge­si İns­an Kay­nak­la­rı Pro­je Lide­ri görev­le­ri­ni eş zaman­lı ola­rak yürüt­tü. Acar, 2019 yılın­da katıl­dı­ğı Pier­re Fabre…

Daha Fazla ...