Nafplion

Çar­şı

Yunanistan’ın ilk baş­kent Nafp­li­on, (1829–1834 yıl­la­rı ara­sın­da ) huzu­run da şeh­ri… Spar­ta, Bizans, Frenk, Vene­dik ve Osman­lı ege­men­li­ğin­de kal­mış olup Osman­lı­nın da etki­le­ri. Pala­mi­di kalesi’ne çıkılabilir.

Çin Sed­di gibi upu­zun görü­nen kale­ye 857 basa­mak (bazı kay­nak­la­ra göre de 999 basa­mak) tır­ma­na­rak çıkı­lı­yor ve olduk­ça yoru­cu…:))) inşa­atı­na Vene­dik kale­si ola­rak baş­la­nı­lan ancak Osman­lı­la­rın eli­ne geçen kale yak­la­şık bir saat­te gezi­le­bi­lir ve 8 ya da 10 euro kale giri­şi. Kale­de 8 kale bur­cu, And­re­as Kili­se­si, bağım­sız­lık sava­şı­nın kah­ra­man komu­ta­nı Kolokotronis’in hüc­re­si, gör­kem­li sur­lar ve de eşsiz bir man­za­ra var. Bura­dan diğer kale­ye, Akro­nafp­lia Kalesi’ne yürü­ye­bi­lir­si­niz. Ya da hemen şeh­rin arka­sın­da yer alan bu kale­ye önce çıkar son­ra diğe­ri­ne yürü­ye­bi­lir­si­niz. Şehir mer­ke­zin­den kısa bir yürü­me mesa­fe­sin­de, çok sayı­da duvar yazı­la­rıy­la. kap­la­nan, biraz ten­ha bir yer. Kale­ye çıkar­ken yakı­nın­da ter­ke­di­len 2 otel bulun­mak­ta olup etra­fı kak­tüs­ler ve  yaba­ni otlar­la doluy­du. Man­za­ra­sı için çıkı­la­bi­lir. Bourt­zi Kale­si’de deni­zin orta­sı­na yapıl­mış  Bourt­zi, küçük bir ada­nın kale­si. 1471’de Vene­dik­li­ler tara­fın­dan yap­tı­rıl­mış olan bu kale, Pala­mi­di Kalesi’nin hapis­ha­ne oldu­ğu dönem­ler­de cel­lat­la­rın konak­la­dık­la­rı yer­miş. Sahil­den ufak tek­ne­ler­le kale­ye gidi­le­bi­li­yor. Akşam gün batı­mın­da kale­yi izle­mek hari­ka bir duy­gu. Kale size muh­te­şem bir man­za­ra sunuyor.

Kale

Syn­tag­ma mey­da­nın­da bulu­nan res­ta­urant ve kafe­ler dene­ne­bi­lir.. Osman­lı ese­ri 2 cami var. Voulef­ti­kon ya da Par­la­men­to, Osman­lı­lar tara­fın­dan 1730’da inşa edil­miş. Yunan dev­le­ti­nin ilk par­la­men­to bina­sı olmuş, son­ra­sın­da ise hapis­ha­ne ola­rak kul­la­nıl­mış. Ağa­pa­şa Cami ola­rak bili­nen Tri­anon ise 1500’lerin sonu­na doğ­ru inşa edil­miş. Günü­müz­de yerel

tiyat­ro­ya ev sahip­li­ği yapı­yor. Sintagma’nın batı tara­fı tama­men Arke­olo­ji Müzesi‘ne ayrıl­mış. 1713’te Vene­dik­li­li­ler tara­fın­dan cep­ha­ne­lik ola­rak inşa edi­len bina, aske­ri karar­gâh ola­rak da kul­la­nıl­mış. 2009’da da müze­ye çev­ril­miş. Şeh­rin en keyif­li sokak­la­rın­dan biri Vasi­le­os Kons­tan­ti­nou. Yol boyun­ca begon­vil­ler, bal­kon­lar­dan sar­kan çiçek­ler, nere­dey­se insa­nın üze­ri­ne düşü­yor. Pla­tia Tri­on Navachon

(Üç Ami­ral­ler Mey­da­nı) Mey­da­nın ismi, 1827’de Osmanlı’yla sava­şıp galip gelen İng­il­iz, Fran­sız ve Rus donan­ma komu­tan­la­rı­na itha­fen veril­miş. Üç Ami­ral­ler Meydanı’nın deva­mın­da Kolo­kot­ro­nis Par­kı var. Osman­lı­lar zama­nın­da park ola­rak inşa edi­len alan, Yuna­nis­tan bağım­sız­lı­ğı­nı kaza­nın­ca tren istas­yo­nu­na çev­ril­miş. 1963’te tren istas­yo­nu kapa­tı­lıp yeni­den park ola­rak düzen­len­miş. İst­asy­on Bina­sı da Müzik Okulu’na döndürülmüş.

İlgili Haberler

One Thought to “Nafplion”

  1. Mer­ha­ba, bu bir yorumdur.
    Yorum mode­ras­yo­nu­na baş­la­mak, düzen­le­mek ve sil­mek için lüt­fen yöne­tim pane­lin­de­ki yorum­lar bölü­mü­nü ziya­ret edin.
    Yorum­cu­la­rın ava­tar­la­rı Gra­va­tar üze­rin­den gelmektedir.

Comments are closed.