Karine Labaky, Sanofi Pasteur Türkiye, Levant ve İran Genel Müdürü olarak atandı

Kari­ne Labaky

Dün­ya­nın önde gelen ilaç şir­ket­le­rin­den Sanofi’nin aşı ala­nın­da uzman iş biri­mi Sano­fi Pasteur’ün Tür­ki­ye Levant ve İran Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Kari­ne Labaky geti­ril­di. Daha önce aynı göre­vi yürü­ten Dr. Emin Turan’ın, Sano­fi Indoc­hi­na Çok­lu Ülke Orga­ni­zas­yo­nu (MCO) Genel İlaçl­ar Genel Müdü­rü ve Viet­nam Ülke Baş­ka­nı ola­rak atan­ma­sı­nın ardın­dan bay­ra­ğı dev­ra­lan Labaky, İstanbul’da yer­le­şik ola­rak eylül ayı iti­ba­rı ile göre­ve başladı.

Sano­fi Pas­te­ur­’e katıl­ma­dan önce son ola­rak, Ara­lık 2017 — Ağus­tos 2020 tarih­le­ri ara­sın­da Sano­fi Levant’ta Genel İlaçl­ar Genel Müdü­rü ve Ülke Lide­ri ola­rak çalı­şan Kari­ne Labaky, Mayıs 2013’te Kör­fez Ülke­le­ri ve Yemen Tica­ri Direk­tö­rü ola­rak Sanofi’ye katıl­dı, ardın­dan Ekim 2014’te Orta Doğu böl­ge­si Jene­rik Ürün­ler Lide­ri ve Bir­le­şik Arap Emirlikleri’nde yer alan ve 14 ülke­de faali­yet gös­te­ren bir Sano­fi şir­ke­ti olan Glo­bal Pharma’nın Baş­ka­nı ola­rak görev yaptı.

Lüb­nan Saint-Joseph Üni­ver­si­te­si­’n­den Ecza­cı­lık ala­nın­da Dok­to­ra dere­ce­si­ne ve Fran­sa­’­da­ki HEC Scho­ol of Mana­ge­men­t­’­tan Pazar­la­ma konu­sun­da İşl­etme Yük­sek Lisan­sı­na sahip olan Labaky, kari­ye­ri­ne 2001 yılın­da Fran­sa­’­da Aven­tis Ürün Müdü­rü ola­rak baş­la­dı. Daha son­ra Duba­i’­de­ki Ser­vi­er Labo­ra­to­ri­es bün­ye­sin­de bir­den çok ülke­de pazar­la­ma ve pro­je yöne­ti­mi alan­la­rın­da görev aldı. Kari­ne Labaky Sano­fi kari­ye­ri önce­sin­de 2008–2013 yıl­la­rı ara­sın­da Ser­vi­er Labo­ra­to­ri­es Gulf orga­ni­zas­yo­nu­nu Genel Müdür ola­rak yönetti.

İlgili Haberler