Karine Labaky, Sanofi Pasteur Türkiye, Levant ve İran Genel Müdürü olarak atandı

Dün­ya­nın önde gelen ilaç şir­ket­le­rin­den Sanofi’nin aşı ala­nın­da uzman iş biri­mi Sano­fi Pasteur’ün Tür­ki­ye Levant ve İran Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Kari­ne Labaky geti­ril­di. Daha önce aynı göre­vi yürü­ten Dr. Emin Turan’ın, Sano­fi Indoc­hi­na Çok­lu Ülke Orga­ni­zas­yo­nu (MCO) Genel İlaçl­ar Genel Müdü­rü ve Viet­nam Ülke Baş­ka­nı ola­rak atan­ma­sı­nın ardın­dan bay­ra­ğı dev­ra­lan Labaky, İstanbul’da yer­le­şik ola­rak eylül ayı iti­ba­rı ile göre­ve baş­la­dı. Sano­fi Pas­te­ur­’e katıl­ma­dan önce son ola­rak, Ara­lık 2017 — Ağus­tos 2020 tarih­le­ri ara­sın­da Sano­fi Levant’ta Genel İlaçl­ar Genel Müdü­rü ve Ülke Lide­ri ola­rak çalı­şan Kari­ne Labaky, Mayıs 2013’te Kör­fez Ülkeleri…

Daha Fazla ...

Tembellik Alzheimer’i Tetikliyor

Dünya’da yak­la­şık 30 mil­yon kişi Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı tanı­sı almış durum­da. Bu sayı­nın 2050’li yıl­lar­da 160 mil­yon kişi­ye ula­şa­ca­ğı öngö­rü­lü­yor. Hare­ket­siz yaşam ve fast­fo­od tar­zı bes­len­me­nin bu artı­şın en büyük nede­ni oldu­ğu­nu söy­le­yen Nöro­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Bur­cu Örme­ci, kilo artı­şı ve hare­ket­siz­lik­le bir­lik­te beyin kan akı­mı­nın azal­dı­ğı­na, bunun da Alz­he­imer has­ta­lı­ğı açı­sın­dan risk oluş­tur­du­ğu­na ve has­ta sayı­sı­nın art­ma­sı­nın top­lu­mun eko­no­mik yükü­nün de art­ma­sı­na neden ola­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Hare­ket­siz yaşam ve fast­fo­od tar­zı bes­len­me Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı­nın en büyük neden­le­rin­den biri. Dünya’da yak­la­şık 30 mil­yon kişi Alz­he­imer tanı­sı almış durum­da, bu sayı­nın 2050’li yıllarda…

Daha Fazla ...

Film Festivali hem internette hem sinemada

39. İst­anb­ul Film Festivali’nin Ekim prog­ra­mı bel­li oldu. Koro­na­vi­rüs sal­gı­nı nede­niy­le Fil­me­ki­mi ile bir­lik­te gös­te­ri­lecek fes­ti­val, 9–20 Ekim ara­sın­da 40 yeni fil­me ev sahip­li­ği yapa­cak. İst­anb­ul Kül­tür Sanat Vak­fı (İKSV) tara­fın­dan T.C. Kül­tür ve Turizm Bakan­lı­ğı des­te­ğiy­le düzen­le­nen 39. İst­anb­ul Film Fes­ti­va­li Ekim ayın­da çev­ri­mi­çi ola­rak sürü­yor, aynı zaman­da salon gös­te­rim­le­ri­ne baş­lı­yor. Fil­me­ki­mi, pan­de­mi nede­niy­le bu yıl fes­ti­val gala­la­rıy­la bir­le­şi­yor. Ulu­sal Bel­ge­sel Yarış­ma­sı ve Fil­me­ki­mi Gala­la­rı film­le­ri Cine­ma­xi­mum Nişan­ta­şı City’s ve Kadı­köy Sineması’nın yanı sıra fes­ti­va­lin İKSV’nin çev­ri­mi­çi gös­te­rim site­si üze­rin­den eri­şi­me açı­lı­yor. Ulus­la­ra­ra­sı Yarış­ma film­le­ri ise yal­nız­ca çev­ri­mi­çi izlenebilecek.…

Daha Fazla ...

Nafplion

Yunanistan’ın ilk baş­kent Nafp­li­on, (1829–1834 yıl­la­rı ara­sın­da ) huzu­run da şeh­ri… Spar­ta, Bizans, Frenk, Vene­dik ve Osman­lı ege­men­li­ğin­de kal­mış olup Osman­lı­nın da etki­le­ri. Pala­mi­di kalesi’ne çıkı­la­bi­lir. Çin Sed­di gibi upu­zun görü­nen kale­ye 857 basa­mak (bazı kay­nak­la­ra göre de 999 basa­mak) tır­ma­na­rak çıkı­lı­yor ve olduk­ça yoru­cu…:))) inşa­atı­na Vene­dik kale­si ola­rak baş­la­nı­lan ancak Osman­lı­la­rın eli­ne geçen kale yak­la­şık bir saat­te gezi­le­bi­lir ve 8 ya da 10 euro kale giri­şi. Kale­de 8 kale bur­cu, And­re­as Kili­se­si, bağım­sız­lık sava­şı­nın kah­ra­man komu­ta­nı Kolokotronis’in hüc­re­si, gör­kem­li sur­lar ve de eşsiz bir man­za­ra var. Bura­dan diğer kaleye,…

Daha Fazla ...