Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Natasa Klicko oldu

Nata­sa Klicko

İst­anb­ul, 9 Mayıs 2019 – 20 yılı aşkın süre­dir sağ­lık sek­tö­rün­de­ki derin tec­rü­be­siy­le pek çok ülke­de fark­lı yöne­tim kade­me­le­rin­de yer alan ve başa­rı­lı bir lider­lik ser­gi­le­yen Nata­sa Klic­ko, Roc­he İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü oldu. Mayıs iti­ba­rıy­la yeni göre­vi­ne ata­nan Klic­ko, son ola­rak Roc­he Slovakya’nın Genel Müdür­lü­ğü­nü yapmaktaydı.

Kari­ye­ri­ne 1998’de AstraZeneca’da Ürün Müdü­rü ola­rak baş­la­yan ve ardın­dan şir­ket­te Genel Müdür Vekil­li­ği, Pazar­la­ma Müdür­lü­ğü ve Genel Müdür­lük rol­le­rin­de bulu­nan Dr. Klic­ko, daha son­ra da Sanofi’de sıra­sıy­la Tica­ri Direk­tör­lük ve Adri­ya­tik Ülke­le­ri Genel Müdür­lü­ğü & Orta ve Doğu Avru­pa Onko­lo­ji Biri­mi Baş­kan­lı­ğı görev­le­ri­ni­yü­rüt­tü. Nata­sa Klic­ko 2016 yılın­da Roc­he aile­si­ne katıl­dı ve üç sene­den faz­la bir süre için­de şir­ke­tin Slo­vak­ya ope­ras­yo­nun­da büyük iler­le­me­le­re imza attı.

Zag­reb Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si mezu­nu olan Dr. Klic­ko, IEDC — Bled Scho­ol of Management’tan da MBA dere­ce­si­ne sahip.

İlgili Haberler