Novartis, TEDx’teki “Gözünü Aç” temalı etkinliğiyle kronik göz hastalıklarına dikkat çekti

Novar­tis Tür­ki­ye, göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için “Gözü­nü Aç” tema­sıy­la TEDxBahcesehirUniversity’nin ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­so­ru oldu.

14 Mart 2019, İst­anb­ul – Göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için “Gözü­nü Aç” tema­sıy­la çeşit­li etkin­lik­ler düzen­le­yen Novar­tis Tür­ki­ye, tema kap­sa­mın­da TEDxBahcesehirUniversity’nin 5. yılı­nın ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­sor­lu­ğu­nu üst­len­di. 13 Mart Çar­şam­ba günü, Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Studio’da ger­çek­le­şen etkin­lik­te 1992 yılı Tür­ki­ye güze­li Özlem Kay­maz, Diji­tal­Pa­ra Teknoloji’nin kuru­cu­su ve CEO’su Ali Ser­met Taş­dö­ğen, Karan­lık­ta Diya­log Müze­si reh­be­ri Engin Gran­te­pe ve son dönem­ler­de gez­gin kim­li­ğiy­le dik­kat çeken müzis­yen Ayhan Sici­moğ­lu konuş­ma­cı ola­rak yer aldı.

Kay­maz, nadir bir has­ta­lık olan Nager send­ro­mu ile doğan çocu­ğu­nun yaşam müca­de­le­si ve has­ta­lık­la yaşa­mı; Taş­dö­ğen, dün­ya­yı değiş­ti­ren yıkı­cı tek­no­lo­ji­ler­den Blockchain’in sağ­lık ala­nın­da kul­la­nı­mı; Gran­te­pe gör­me engel­li bir birey ola­rak kar­şı­laş­tı­ğı zor­luk­la­rın üste­sin­den nasıl gel­di­ği­ni; Sici­moğ­lu ise müzis­yen­lik­ten tele­viz­yo­na uza­nan yol­cu­lu­ğun­da dün­ya­nın renk­le­ri­ne gözü­nü açmak ve güzel­lik­le­ri­ni keş­fet­mek­ten bahsetti.

Konuş­ma­cı­lar 18 daki­ka­lık konuş­ma­la­rı­nın ardın­dan, TEDx salon tipi etkin­lik­le­ri­ne özel katı­lım­cı­la­rın soru­la­rı­nı da cevap­la­dı. 200 kişi­nin katıl­dı­ğı “Gözü­nü aç” tema­lı etkin­lik, “tedxbahcesehir.com/GozunuAc” adre­sin­de etkin­lik­le eş zaman­lı ola­rak yayım­lan­dı. Novar­tis Tür­ki­ye, “Gözü­nü Aç” tema­sıy­la etkin­lik­le­rin des­tek­çi­si olma­ya ve yep­ye­ni etkin­lik­ler düzen­le­me­ye devam edecek.

İlgili Haberler