SANATIN VE SOSYAL MEDYANIN GÜCÜYLE ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI…

#Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Astel­las İlaç Tür­ki­ye­’­nin koşul­suz kat­kı­la­rı ve Tür­ki­ye Organ Nak­li Vak­fı (TONV)’nın des­te­ğiy­le 3 — 9 Kasım Organ Bağı­şı Haf­ta­sın­da sos­yal med­ya kam­pan­ya­sı düzen­len­di. #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz eti­ket­li sos­yal med­ya pay­la­şım­la­rıy­la kolek­tif bir katı­lı­mın sağ­lan­dı­ğı kam­pan­ya­da, sanat­çı Seç­kin Pirim’in tasar­la­dı­ğı hey­kel 3D prin­ter ile üre­ti­le­rek organ bağı­şı­na çağ­rı yapıl­dı. Astel­las İlaç hak­kın­da kısa­ca bil­gi pay­la­şır mısı­nız? En son organ bağı­şı far­kın­da­lı­ğı konu­sun­da ger­çek­leş­tir­di­ği­niz #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Pro­je­si­ni değer­len­di­re­bi­lir misi­niz? Esra Yazı­cı / İK Direk­tö­rü: Astel­las, kök­le­ri 1894 yılı­na uza­nan bir Japon ilaç fir­ma­sı­dır ve “Yarın­la­rı Değiş­tir­mek” karar­lı­lı­ğın­da, sağ­lık ala­nın­da deği­şi­mi­nin öncü­sü ola­rak has­ta­lar için…

Daha Fazla ...