Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Natasa Klicko oldu

İst­anb­ul, 9 Mayıs 2019 – 20 yılı aşkın süre­dir sağ­lık sek­tö­rün­de­ki derin tec­rü­be­siy­le pek çok ülke­de fark­lı yöne­tim kade­me­le­rin­de yer alan ve başa­rı­lı bir lider­lik ser­gi­le­yen Nata­sa Klic­ko, Roc­he İlaç Türkiye’nin Genel Müdü­rü oldu. Mayıs iti­ba­rıy­la yeni göre­vi­ne ata­nan Klic­ko, son ola­rak Roc­he Slovakya’nın Genel Müdür­lü­ğü­nü yap­mak­tay­dı. Kari­ye­ri­ne 1998’de AstraZeneca’da Ürün Müdü­rü ola­rak baş­la­yan ve ardın­dan şir­ket­te Genel Müdür Vekil­li­ği, Pazar­la­ma Müdür­lü­ğü ve Genel Müdür­lük rol­le­rin­de bulu­nan Dr. Klic­ko, daha son­ra da Sanofi’de sıra­sıy­la Tica­ri Direk­tör­lük ve Adri­ya­tik Ülke­le­ri Genel Müdür­lü­ğü & Orta ve Doğu Avru­pa Onko­lo­ji Biri­mi Baş­kan­lı­ğı görevleriniyürüttü.…

Daha Fazla ...

Novartis, TEDx’teki “Gözünü Aç” temalı etkinliğiyle kronik göz hastalıklarına dikkat çekti

Novar­tis Tür­ki­ye, göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için “Gözü­nü Aç” tema­sıy­la TEDxBahcesehirUniversity’nin ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­so­ru oldu. 14 Mart 2019, İst­anb­ul – Göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için “Gözü­nü Aç” tema­sıy­la çeşit­li etkin­lik­ler düzen­le­yen Novar­tis Tür­ki­ye, tema kap­sa­mın­da TEDxBahcesehirUniversity’nin 5. yılı­nın ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­sor­lu­ğu­nu üst­len­di. 13 Mart Çar­şam­ba günü, Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Studio’da ger­çek­le­şen etkin­lik­te 1992 yılı Tür­ki­ye güze­li Özlem Kay­maz, Diji­tal­Pa­ra Teknoloji’nin kuru­cu­su ve CEO’su Ali Ser­met Taş­dö­ğen, Karan­lık­ta Diya­log Müze­si reh­be­ri Engin Gran­te­pe ve son dönem­ler­de gez­gin kim­li­ğiy­le dik­kat çeken müzis­yen Ayhan Sici­moğ­lu konuş­ma­cı olarak…

Daha Fazla ...

SANATIN VE SOSYAL MEDYANIN GÜCÜYLE ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI…

#Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Astel­las İlaç Tür­ki­ye­’­nin koşul­suz kat­kı­la­rı ve Tür­ki­ye Organ Nak­li Vak­fı (TONV)’nın des­te­ğiy­le 3 — 9 Kasım Organ Bağı­şı Haf­ta­sın­da sos­yal med­ya kam­pan­ya­sı düzen­len­di. #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz eti­ket­li sos­yal med­ya pay­la­şım­la­rıy­la kolek­tif bir katı­lı­mın sağ­lan­dı­ğı kam­pan­ya­da, sanat­çı Seç­kin Pirim’in tasar­la­dı­ğı hey­kel 3D prin­ter ile üre­ti­le­rek organ bağı­şı­na çağ­rı yapıl­dı. Astel­las İlaç hak­kın­da kısa­ca bil­gi pay­la­şır mısı­nız? En son organ bağı­şı far­kın­da­lı­ğı konu­sun­da ger­çek­leş­tir­di­ği­niz #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Pro­je­si­ni değer­len­di­re­bi­lir misi­niz? Esra Yazı­cı / İK Direk­tö­rü: Astel­las, kök­le­ri 1894 yılı­na uza­nan bir Japon ilaç fir­ma­sı­dır ve “Yarın­la­rı Değiş­tir­mek” karar­lı­lı­ğın­da, sağ­lık ala­nın­da deği­şi­mi­nin öncü­sü ola­rak has­ta­lar için…

Daha Fazla ...