Çocukların gözlerini en çok akıllı telefonlar zorluyor

Uzak­tan onli­ne eği­tim, çocuk­la­rın ekran kar­şı­sın­da uzun saat­ler geçir­me­le­ri­ni kaçı­nıl­maz hale dönüş­tür­dü. Doğ­ru ekran kul­la­nı­mı­na dik­kat çeken Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği, ekran kar­şı­sın­da geçi­ri­len uzun süre­le­rin çocuk­lar­da diji­tal göz yor­gun­lu­ğu­na ve miyo­pi­nin hız­lı artı­şı­na neden ola­bil­di­ği uya­rı­sı­nı yap­tı. Göz­le­ri en çok akıl­lı tele­fon­la­rın yor­du­ğu­na vur­gu yapan der­nek, 20–20–20 kura­lı­na uyul­ma­sı­nı ve ders ara­la­rın­da ekran­dan uzak­la­şıl­ma­sı iste­di.  Türk göz dok­tor­la­rı­nı tem­sil eden Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği, diji­tal ağır­lık­lı yeni eği­tim döne­min­de, göz sağ­lı­ğı açı­sın­dan ebe­veyn­le­re düşen en önem­li göre­vin çocuk­la­rın ekran kul­la­nı­mı­nı bilinç­li şekil­de yönet­mek oldu­ğu­na işa­ret etti. Türk Oftal­mo­lo­ji Der­ne­ği (TOD) Şaşı­lık Birimi…

Daha Fazla ...